Nabory na wolne stanowiska urzędnicze


Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw planowania przestrzennego i inwestycji

05‑02‑2020 12:49:25

Wójt Gminy Konopnica ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
do spraw planowania przestrzennego i  inwestycji


I. Nazwa i adres jednostki:
Urząd Gminy Konopnica    
ul. Rynek 15    
98-313 Konopnica


II. Określenie stanowiska:
Stanowisko ds. planowania przestrzennego i inwestycji


III. 1.Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
- wykształcenie wyższe
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
- dobra znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego Microsoft Office,
- znajomość tematyki administracji publicznej a w szczególności samorządu gminnego,
- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
- nieposzlakowana opinia,
- znajomość ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie zabytków, kodeks postępowania administracyjnego,
- posiadanie 2-letniego stażu pracy,
- prawo jazdy kat. B.


2. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:
- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- odporność na stres,
- staż pracy na stanowisku urzędniczym,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność prawidłowego formułowania decyzji administracyjnych,
- umiejętność dobrej organizacji pracy, dyspozycyjność,
- rzetelność, kreatywność, skrupulatność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.


IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
1. Realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innych przepisach szczególnych obowiązujących w tym zakresie.
2. Wnioskowanie o sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, współdziałanie w zabezpieczeniu odpowiednich środków organizacyjnych i finansowych dla tego celu.
3. Ocena realizacji planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium, występowanie o zmiany tych planów.
4. Nadzór nad obsługą prac planistycznych, współdziałanie w uzgadnianiu planów w toku ich opracowywania, współudział w organizowaniu konsultacji społecznych i wykładanie planów do publicznego wglądu.
5. Prowadzenie rejestru uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ich zmian.
6. Wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego.
7. Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego.
8. Wydawanie postanowień o zgodności projektu podziału nieruchomości z planem zagospodarowania przestrzennego gminy.
9. Zawiadamianie zainteresowanych właścicieli i użytkowników o przeznaczeniu terenów oraz innych ograniczeń wynikających z uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego bądź studium.
10. Prowadzenie spraw i dokumentacji z zakresu inwestycji gminnych, prac remontowych i modernizacyjnych, odpowiedzialność merytoryczna za realizowane prace i kompletność dokumentów, w zakresie określonym w obowiązujących przepisach.
11. Udział w przekazywaniu placów budów i w odbiorach robót.
12. Organizowanie i zapewnianie nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami.
13. Rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych.
14. Współpraca z kierownikiem Referatu w realizacji zadań inwestycyjnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz w wyborze procedury udzielenia zamówienia publicznego.
15. Weryfikowanie projektów technicznych dostarczanych przez projektantów dla inwestycji gminnych.
16. Uczestnictwo w sporządzaniu rocznej inwentaryzacji robót w toku, sporządzanie dokumentów dotyczących zakończonych inwestycji i dokonywanie odpowiednich uzgodnień z zapisami księgowymi (sporządzanie OT).
17. Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.
18. Prowadzenie spraw targowisk i targów.
19. Prowadzenie spraw związanych z planowaniem, organizacją, modernizacją i konserwacją oświetlenia miejsc publicznych, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.
20. Planowanie i organizacja zaopatrzenia w energię i ciepło.
21. Realizowanie zadań z zakresu prawa geologicznego i górniczego.
22. Nadzór nad przygotowywaniem, wdrażaniem, aktualizowaniem strategicznych dokumentów rozwoju gminy, w tym Programu Rewitalizacji oraz koordynacja prac związanych ze sprawozdawczością w tym zakresie.
23. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów i przyjmowaniem zgłoszeń zamiaru ich usunięcia.
24. Wykonywanie innych zadań nałożonych przepisami prawa nalężących zakresowo do zajmowanego stanowiska pracy.
25. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.


V.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
2) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;
3) umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;
4) praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym, na I piętrze budynku Urzędu Gminy Konopnica;
5) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.


VI.  Informacje dodatkowe
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.
Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 6 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.


VII.  Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) życiorys (CV);
3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy o pracę);
5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);
6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
9) oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
10) oświadczenie kandydata o posiadaniu prawa jazdy kad. B;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.
List motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.
W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica  lub przesłać w terminie do dnia  18.02.2020 r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko do spraw planowania przestrzennego i inwestycji”.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Konopnica w dniu 19.02.2020 r. o godz. 10:00.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica.


VIII. Inne informacje:
Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Konopnica działa dwuetapowo:
I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.
II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji: Aurelia Pustkowska – Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych, tel. 43/842 44 19, pok. nr 18.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy

12‑08‑2019 13:05:12

W dniu 30 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Konopnica odbył się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty „Radom” w Konopnicy Pana Michała Janika.

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Turalczyk 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze

16‑05‑2019 15:16:23

Konopnica 16.05.2019 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko
urzędnicze referenta do spraw księgowości i płac
w Urzędzie Gminy Konopnica

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Małgorzata Urbaniak  zamieszkała Szynkielów.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Przedstawiona kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku urzędniczym referenta do spraw księgowości i płac.    

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Turalczyk 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Konopnica ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. 72 Pułku Piechoty "Radom" w Konopnicy

25‑04‑2019 10:47:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

26‑04‑2019 12:40:43
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze referenta do spraw księgowości i płac

12‑04‑2019 14:54:25

Wójt  Gminy Konopnica
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
referenta do spraw księgowości i płac

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica

Określenie stanowiska urzędniczego:

Referent do spraw księgowości i płac

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 5. wykształcenie co najmniej średnie,
 6. posiadanie 2-letniego stażu pracy;
 7. dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, w tym programów użytkowych takich jak Word i Excel,
 8. znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości.  

Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. wykształcenie o kierunku administracja,
 3. samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu,
 4. umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

 1. sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie dla pracowników Urzędu Gminy;
 2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, świadczeń przysługujących w związku z tymi ubezpieczeniami oraz rozliczanie należnych składek ZUS pracowników Urzędu Gminy za pomocą programu Płatnik;
 3. sporządzanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń od wynagrodzeń;
 4. sporządzanie miesięcznych przelewów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z zakresu sporządzanych wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie rocznych deklaracji z osiągniętych przychodów PIT;
 5. sporządzanie list wypłat nagród, ekwiwalentów, odpraw i innych świadczeń należnych pracownikom Urzędu, diet dla radnych oraz diet i prowizji dla sołtysów;
 6. sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla sołtysów, radnych oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło;
 7. sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych
  w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
 8. wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;
 9. sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych dla PFRON;
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu prowadzonych spraw;
 11. obsługa finansowa oraz prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu;
 12. księgowanie analityczne wydatków budżetowych i inwestycyjnych;
 13. wykonywanie innych zadań nałożonych przepisami prawa nalężących zakresowo do zajmowanego stanowiska pracy;
 14. wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

 1. pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
 2. kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;
 3. umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;
 4. praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym na parterze budynku Urzędu Gminy Konopnica. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 5. stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy o pracę);
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);
 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach
  i umiejętnościach;
 7. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
 9. oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica  lub przesłać w terminie do dnia  23.04.2019 r. do godz. 1000 na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica w zaklejonych kopertach
z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko referenta do spraw księgowości i płac”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie  lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Konopnica w dniu 23.04.2019 r. o godz. 1200.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

Inne informacje:

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Konopnica działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjne.

Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji: Longina Oleszczuk – Sekretarz Gminy Konopnica, tel. 43/842 44 19 wew. 104, pok. nr 17.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 s. 1), informuję, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Konopnicy ul. Rynek 15,  e-mail: urzad@konopnica.pl
 2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: ido@konopnica.pl
 3. Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest ustawa kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
 4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane w celu realizacji zadań ustawowych. Dane osobowe mogą  zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa m.in. informacja o  wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz  opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (udostępniane są  imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu  cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru).
 5. Pani/Pana dane będą przechowywane na czas trwania rekrutacji  i  usuwane po ustaniu potrzeby  lub zwrócone – w przypadku skierowania takiego żądania.
 6. Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądanie ich ograniczenia lub  usunięcia w przypadku danych, których podanie wynika z przepisów prawa, skutkuje niemożnością  realizacji procesu rekrutacji, zaś w przypadku pozostałych danych skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
 7. Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania,
  a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 8. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 9. Pani/Pana  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

Konopnica, dnia 12.04.2019 r.                                                                                                               

                                                                                                                                                             Wójt Gminy Konopnica

                                                                                                                                                            (-) Grzegorz Turalczyk

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wynikach naboru

16‑01‑2019 14:21:13

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
NA STANOWISKO SEKRETARZA GMINY KONOPNICA
w Urzędzie Gminy Konopnica

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Longina Oleszczuk zamieszkała Widawa.

Uzasadnienie doknanego wyboru: Przedstawiona kandydatka posiada odpowiednie  kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku Sekretarza Gminy.    

Konopnica 16.01.2019 r.

Wójt Gminy

/-/ Grzegorz Turalczyk 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o wstępnych wynikach selekcji pod względem formalnym kandydatów

04‑01‑2019 07:54:07

 

INFORMACJA
o wynikach wstępnej selekcji pod względem formalnym kandydatów, którzy złożyli dokumenty w ramach naboru na wolne stanowisko Sekretarza Gminy w Urzędzie Gminy Konopnica ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica


Działając na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Konopnica Komisja Rekrutacyjna dokonała wstępnej selekcji kandydatów pod względem formalnym na podstawie złożonych dokumentów.

Sprawdzono kompletność wymaganych dokumentów, a także oceniono stopień spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze jako niezbędne. W wyniku tej selekcji stwierdza się, co następuje:

a) we wskazanym w ogłoszeniu terminie tj. do dnia 31.12.2018 r. dokumenty złożyło 5 osób,

b) lista osób, które spełniły wymagania formalne przedstawia się następująco:

L.p.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

1

Longina Oleszczuk

Widawa

2

Janusz Pamuła

Wieluń

3

Krzysztof Piekarz

Działoszyn

4

Jarosław Klimas

Pątnów

 

Z osobami umieszczonymi na liście Komisja Rekrutacyjna przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Nieobecność na rozmowie kwalifikacyjnej będzie traktowana jako rezygnacja z ubiegania się o zatrudnienie.

 

Konopnica, dnia 31.12.2018 r.                                                                               

                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                /-/ Grzegorz Turalczyk

 

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze Sekretarza Gminy

20‑12‑2018 13:31:00

Wójt  Gminy Konopnica
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
SEKRETARZA  GMINY

 

Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Konopnica
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica

Określenie stanowiska urzędniczego:

Sekretarz Gminy

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 1. wykształcenie wyższe;
 2. posiadanie co najmniej czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018r. poz.1260 z późn. zm.), w tym co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w tych jednostkach lub czteroletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletniego stażu pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;
 7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym;
 8. znajomość przepisów prawa związanych ze strukturą i funkcjonowaniem administracji samorządowej.

Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

 1. umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi;
 2. znajomość struktury organizacyjnej urzędu;
 3. umiejętność opracowywania projektów aktów prawnych;
 4. umiejętność analizy dokumentów i redagowania pism urzędowych;
 5. umiejętność prawidłowego sporządzania aktów indywidualnych stosowania prawa;
 6. posiadanie predyspozycji osobowościowych: kreatywność, samodzielność, inicjatywa, kultura osobista, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dyspozycyjność;
 7. umiejętność dostosowania tempa pracy do narzucanych terminów;
 8. aktywność w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. posiadanie prawo jazdy kat. B.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

 1. zapewnienie właściwej organizacji pracy i sprawnego funkcjonowania urzędu, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji;
 2. nadzór nad przestrzeganiem prawa przy załatwianiu spraw w trybie postępowania administracyjnego;
 3. organizacja kontroli wewnętrznej i zewnętrznej;
 4. kompletowanie protokołów z kontroli zewnętrznych w Urzędzie i zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją;
 5. prowadzenie spraw gminy powierzonych i zleconych przez Wójta;
 6. przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w sprawach ustalonych przez Wójta;
 7. nadzór nad właściwym funkcjonowaniem Biuletynu Informacji Publicznej;
 8. współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi Gminy w sprawach realizacji zadań statutowych tych jednostek;
 9. opracowywanie projektów zakresów czynności pracowników nadzorowanych stanowisk pracy i dokonywanie ocen okresowych;
 10. opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego urzędu i innych wewnętrznych zarządzeń w sprawach organizacyjnych i kadrowych;
 11. podejmowanie działań mających na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenia zawodowego pracowników;
 12. sprawowanie nadzoru nad konkursami na wolne stanowiska urzędnicze;
 13. organizowanie służby przygotowawczej dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym;
 14. przygotowywanie i składanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o organizację staży, prac interwencyjnych i robót publicznych;
 15. zapewnienie wykonywania działań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich i referendów oraz przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego;
 16. nadzór i koordynacja zadań związanych z promocją gminy;
 17. nadzór merytoryczny nad opracowaniem projektów uchwał Rady, zarządzeń Wójta oraz przygotowaniem przez pracowników urzędu informacji, sprawozdań i innych materiałów na posiedzenia Komisji i sesje rady Gminy;
 18. udział w posiedzeniach Komisji Rady Gminy i sesjach Rady oraz w zebraniach wiejskich;
 19. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza przez przepisy prawa;
 20. sprawowanie nadzoru nad organizacją pracy, przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych, obiegiem informacji i dokumentów w Urzędzie;
 21. udzielanie Wójtowi pomocy w wykonywaniu zadań oraz zastępowanie Wójta w czasie jego nieobecności w pracy w zakresie i w przypadkach określonych na podstawie udzielonych upoważnień i pełnomocnictw;
 22. pełnienie funkcji pracodawcy w stosunku do Wójta w zakresie objętym przepisami prawa;

Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

 1. Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;
 2. Kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;
 3. Umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;
 4. Praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym na piętrze budynku Urzędu Gminy Konopnica. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych;
 5. Stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

Doddatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy o pracę);
 5. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);
 6. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego;
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
 9. oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.1458);
 11. oświadczenie kandydata o następującej treści: „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Konopnica z siedzibą w Konopnicy,  e-mail: urzad@konopnica.pl

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: ido@konopnica.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane tylko w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną  przetwarzania danych osobowych jest ustawa kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

4. Pani/Pana dane mogą być udostępniane w celu realizacji zadań ustawowych. Dane osobowe mogą  zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa m.in. informacja o  wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz  opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (udostępniane są  imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania  w rozumieniu przepisów Kodeksu  cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru). Dane osobowe są przekazywane  podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych.

5. Pani/Pana dane nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane będą przechowywane na czas trwania rekrutacji  i  usuwane po ustaniu potrzeby  lub zwrócone – w przypadku skierowania takiego żądania.

7. Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądanie ich ograniczenia lub  usunięcia w przypadku danych, których podanie wynika z przepisów prawa, skutkuje niemożnością  realizacji procesu rekrutacji, zaś w przypadku pozostałych danych skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.

8. Przysługuje Pani/Panu  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

10. Pani/Pana  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 

…………………………..............

data i podpis kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

 

 1. Kserokopie dokumentów aplikacyjnych, powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 2. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica  lub przesłać w terminie do dnia  31.12.2018r. roku do godz. 10.00 na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na  stanowisko Sekretarza Gminy”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie  lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Konopnica w dniu 31.12.2018r. o godz. 12.00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

Inne informacje:

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Konopnica działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 43/842 44 19, 607 490 100 w godzinach pracy Urzędu.

Konopnica, dnia 20.12.2018 r.                                                                                                               Wójt Gminy Konopnica

                                                                                                                                                                            (-) Grzegorz Turalczyk

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym

13‑08‑2018 11:53:25

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacyjnym

w Urzędzie Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

Wójt Gminy Konopnica ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze

Ilość etatów – 1 w wymiarze 4/5 etatu

 

 I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Konopnica

ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica.

II. Określenie stanowiska:

ds. informatyki i ochrony danych osobowych.

III. Wymagania:

Niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe,
 2. obywatelstwo polskie,
 3. posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyśle przestępstwo skarbowe,
 5. dobra znajomość w teorii i praktyce przepisów z zakresu ochrony danych osobowych (w tym RODO – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),
 6. znajomość zagadnień bezpieczeństwa systemów informatycznych,
 7. umiejętność obsługi informatycznych programów biurowych,
 8. znajomość tematyki administracji publicznej a w szczególności samorządu gminnego,
 9. samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, 
 10. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 11. nieposzlakowana opinia,
 12. dyspozycyjność,
 13. znajomość ustaw i innych przepisów: o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz kodeks postępowania administracyjnego,
 14. min. 5 – letni staż pracy,
 15. prawo jazdy kat. B.

Uwaga: Kandydaci, którzy nie spełniają wszystkich niezbędnych wymagań nie zostaną dopuszczeni do udziału w prowadzonym postępowaniu.

Dodatkowe:

1.Wykształcenie wyższe informatyczne,
2. Ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych lub/i certyfikaty potwierdzające wiedzę z zakresu bezpieczeństwa informacji i działania ABI/IOD,
3. zdolność analitycznego myślenia, planowania,
4. zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
5. zdolność radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów, konfliktów,
6. odpowiedzialność, systematyczność,
7. bardzo dobra organizacja pracy,
8. gotowość do doskonalenia zawodowego,
9. dbałość o dobrą opinię własną i pracodawcy, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

IV.A. Informatyka:

1. prowadzenie ewidencji stosowanych systemów i programów komputerowych oraz ich licencji w Urzędzie Gminy,
2. prowadzenie ewidencji baz danych Urzędu Gminy,
3. organizowanie, wdrażanie i eksploatacja systemów i programów komputerowych w Urzędzie Gminy,
4. ustalanie uprawnień dostępu do danych zawartych w bazach komputerowych,
5. zakup, wdrażanie i eksploatacja zewnętrznych baz danych,
6. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych pracowników Urzędu z zakresu obsługi komputera w przypadku nowo wdrażanych spraw informatycznych (według potrzeb),
7. wykonywanie drobnych napraw sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy,
8. prowadzenie ewidencji sprzętu komputerowego oraz dokonywanie inwentaryzacji i wycofywania z użytku zużytego sprzętu komputerowego,
9. nadzór informatyczny nad elektronicznym obiegiem dokumentów oraz jego wdrażaniem,
10. administrowanie kontem Urzędu w systemie ePUAP, oraz budowanie nowych elektronicznych usług publicznych na tej platformie,
11. zapewnienie dostępu do poczty elektronicznej pracownikom urzędu,
12. nadzór informatyczny podczas wyborów samorządowych, parlamentarnych, prezydenckich  i referendów,
13. nadzór informatyczny Systemu Informacji Oświatowej (SIO),
14.opracowywanie i prezentowanie w formie multimedialnej, prognoz, analiz , ocen oraz sprawozdań w ramach prowadzonych spraw przez Urząd,

IV.B. Inspektora danych osobowych:

1. uczestnictwo w procesie dostosowania Urzędu Gminy i jednostek podległych do wymogów  RODO,
2. pełnienie funkcji ABI/IOD we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy,
3. nadzorowanie bezpieczeństwa danych osobowych,
4. bieżąca współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi gminy w zakresie ochrony danych osobowych,
5. współtworzenie dokumentacji związanej z procesami przetwarzania danych osobowych, w tym procedur i innych dokumentów regulacyjnych, oraz praktyczne wdrażanie tej dokumentacji z uwzględnieniem obowiązujących przepisów,
6. prowadzenie rejestrów i dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych,
7. wdrożenie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, zapewniających zgodność z wymogami RODO,
8. przygotowywanie raportów i analiz dotyczących ryzyka przetwarzania danych osobowych,
9. projektowanie oraz opiniowanie umów handlowych w zakresie przetwarzania danych osobowych,
10. współpraca przy kontrolach wewnętrznych badających zgodność przetwarzania danych osobowych z regulacjami wewnętrznymi oraz przepisami prawa, udział w projektach z zakresu bezpieczeństwa,
11.współpraca w zakresie kontaktów z organami, urzędami, klientami oraz innymi podmiotami w tym odpowiadanie na korespondencję,
12. konsultacje przy projektach realizowanych przez administratora danych osobowych w zakresie ochrony danych osobowych,
13. prowadzenie szkoleń z zakresu przepisów o ochronie danych osobowych,
14. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych oraz dla osób, których dane dotyczą, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych, oraz z wykonywaniem praw im przysługujących,
15. konsultowanie zagadnień i opracowanie opinii oraz rekomendacji z zakresu ochrony danych,
16. zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu, przeprowadzenie całej procedury.

V. Warunki pracy na stanowisku:

 1. Wymiar czasu pracy: praca w wymiarze 4/5 etatu, w systemie jednozmianowym.
 2. Stanowisko administracyjne: Podinspektor.
 3. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy (z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony).
 4. Wynagrodzenie za pracę: zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Konopnica.
 5. Miejsce pracy: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku Urzędu Gminy Konopnica.
 6. Przewiduje się zawarcie umowy o pracę od dnia 17 września 2018 roku.
 7. Rodzaj pracy: wykonywana w pomieszczeniach biurowych, wymagająca obsługi komputera i urządzeń biurowych, wyjazdów w delegację, kontaktów z ludźmi, kreatywności, umiejętności organizacyjnych i odporności na stres.

VI. Informacje dodatkowe

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2018 r., poz. 1260 ze zm.) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 6 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.

VII. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Konopnica
w miesiącu lipcu 2018 r., tj. miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wynosił powyżej 6% .

VIII. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny wraz z numerem telefonu i adresem e-mail;
2) curriculum vitae (opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Urzędzie Gminy Konopnica –  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922);
3) kwestionariusz osobowy;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy, prawo jazdy itp.);
5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających okresy zatrudnienia lub oświadczenie kandydata o zatrudnieniu  w przypadku trwającego stosunku pracy, potwierdzające wymagany staż pracy;
6) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
7) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
8) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym;
10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej http://bip.konopnicafinn.pl,

11) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260).

Dokumenty składane, oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.
Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.
Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko.

Dokumenty należy składać w terminie do 24 sierpnia 2018 r. (piątek) do godz. 15.30 w Sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica, adres: 98-313 Konopnica, ul. Rynek 15; bądź listownie na adres Urzędu Gminy Konopnica. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem przesyłki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje:

 1. w przypadku nadania dokumentów przesyłką rejestrowaną za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. - decyduje data stempla pocztowego;
 2. w przypadku nadania dokumentów przesyłką nierejestrowaną (tzw. listem zwykłym) lub za pośrednictwem innego operatora pocztowego niż Poczta Polska S.A. - o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Konopnica.

Uwaga - dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do organizatora po upływie wyżej wskazanego terminu, nie zostaną poddane procedurze konkursowej.

Wójt Gminy Konopnica zastrzega sobie prawo odwołania naboru bez podania przyczyny.
Na kopercie należy umieścić adnotację „Nabór na stanowisko ds. informatyki i ochrony danych osobowych”.
O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na podany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.konopnica.finn.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica przy ul. Rynek 15 w Konopnicy.  Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osobą upoważnioną z ramienia organizatora do udzielania wszelkich informacji jest Anna Glapa Sekretarz Gminy, pod numerem telefonu: 043 - 842 - 44 - 19, 661 500 999 lub osobiście w Urzędzie Gminy Konopnica od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania w pokoju nr 17 po uprzednim telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

Konopnica, dn. 10.08.2018 r.

Wójt Gminy Konopnica
/-/ Grzegorz Turalczyk

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 116 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 12
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Drab
email: iod@konopnica.pl
, w dniu:  04‑07‑2011 11:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Frymarkiewicz
email: ifrymarkiewicz@finn.pl tel.:(42) 235 20 34 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  04‑07‑2011 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑02‑2020 12:58:38
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie