Nabory na wolne stanowiska urzędnicze


Komunikat z załącznikami

10‑05‑2023 13:24:59

Konopnica, dnia 10.05.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy Konopnica

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Patrycja Żuberek, zamieszkała Anielin.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną na stanowisku ds. zamówień publicznych.

Wójt Gminy Konopnica

/-/ Grzegorz Turalczy

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Konopnica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych

11‑04‑2023 12:05:57

I.  Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Konopnica         
ul. Rynek 15       
98-313 Konopnica,

II.  Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. zamówień publicznych

III.  Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- dobra znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego Microsoft Office,

- znajomość tematyki administracji publicznej a w szczególności samorządu gminnego,

- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- odporność na stres,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność dobrej organizacji pracy, dyspozycyjność,

- rzetelność, kreatywność, skrupulatność, wysoka kultura osobista.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) realizowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowanie i przeprowadzanie przetargów oraz zapewnienie zgodności realizowanych zamówień publicznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2) opracowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy;

3) koordynowanie i pomoc w stosowaniu przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) monitoring możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminy;

5) przygotowywanie wniosków i opracowywanie niezbędnej dokumentacji w celu pozyskania funduszy zewnętrznych;

6) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków;

7) przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatności, harmonogramów płatności i rozliczeń;

8) współpraca oraz świadczenie pomocy doradczej dla jednostek podległych, organizacji pozarządowych i jednostek pomocniczych gminy w zakresie zdobywania funduszy pozabudżetowych, w tym:

a) prowadzenie stałej informacji o programach,

b) pomoc w realizacji programów,

c) tworzenie projektów;

9) wykonywanie innych zadań nałożonych przepisami prawa nalężących zakresowo do zajmowanego stanowiska pracy;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

V.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;

2) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;

3) umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;

4) praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym, na I piętrze budynku Urzędu Gminy Konopnica;

5) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

VI.   Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r., poz. 530) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 6 miesięcy i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.

VII.   Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy o pracę);

5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

8) oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

List motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica  lub przesłać w terminie do dnia  24.04.2023 r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko do spraw zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Konopnica w dniu 25.04.2023 r. o godz. 14:00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

VIII.  Inne informacje:

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Konopnica działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji: Aurelia Pustkowska – Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych, tel. 43/842 44 19, pok. nr 18.

Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie 38.23.2023-04-11.pdf
11‑04‑2023 12:08:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
478KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf klauzula informacyjna.pdf
11‑04‑2023 12:08:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik docx kwestionariusz osobowy.docx
11‑04‑2023 12:08:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
15KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf kwestionariusz osobowy.pdf
11‑04‑2023 12:08:08
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Konopnica

06‑04‑2023 13:18:32

Konopnica, dnia 06.04.2023 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych

w Urzędzie Gminy Konopnica

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze nie został wyłoniony żaden kandydat.

Wójt Gminy Konopnica

/-/ Grzegorz Turalczyk

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Konopnica ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw zamówień publicznych

16‑03‑2023 14:21:20

I.  Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Konopnica         
ul. Rynek 15       
98-313 Konopnica,

II.  Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. zamówień publicznych

III.  Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

- wykształcenie wyższe,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- dobra znajomość obsługi komputera i pakietu biurowego Microsoft Office,

- znajomość tematyki administracji publicznej a w szczególności samorządu gminnego,

- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

- nieposzlakowana opinia,

- znajomość ustaw: prawo zamówień publicznych, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, kodeks postępowania administracyjnego,

- posiadanie co najmniej 2-letniego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- odporność na stres,

- umiejętność skutecznego komunikowania się,

- umiejętność dobrej organizacji pracy, dyspozycyjność,

- rzetelność, kreatywność, skrupulatność, wysoka kultura osobista.

IV.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) realizowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym przygotowanie i przeprowadzanie przetargów oraz zapewnienie zgodności realizowanych zamówień publicznych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;

2) opracowywanie dokumentacji przetargowej we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi gminy;

3) koordynowanie i pomoc w stosowaniu przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne ustawy Prawo zamówień publicznych;

4) monitoring możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminy;

5) przygotowywanie wniosków i opracowywanie niezbędnej dokumentacji w celu pozyskania funduszy zewnętrznych;

6) prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej w zakresie pozyskanych środków;

7) przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatności, harmonogramów płatności i rozliczeń;

8) współpraca oraz świadczenie pomocy doradczej dla jednostek podległych, organizacji pozarządowych i jednostek pomocniczych gminy w zakresie zdobywania funduszy pozabudżetowych, w tym:

a) prowadzenie stałej informacji o programach,

b) pomoc w realizacji programów,

c) tworzenie projektów;

9) wykonywanie innych zadań nałożonych przepisami prawa nalężących zakresowo do zajmowanego stanowiska pracy;

10) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

V.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;

2) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;

3) umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;

4) praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym, na I piętrze budynku Urzędu Gminy Konopnica;

5) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

VI.   Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2022 r., poz. 530) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 6 miesięcy i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.

VII.   Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy o pracę);

5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

8) oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

List motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica  lub przesłać w terminie do dnia  29.03.2023 r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko do spraw zamówień publicznych”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Konopnica w dniu 30.03.2023 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

VIII.  Inne informacje:

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Konopnica działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji: Aurelia Pustkowska – Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych, tel. 43/842 44 19, pok. nr 18.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Konopnica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Szynkielowie

02‑03‑2023 13:44:24
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie 20 23.pdf
02‑03‑2023 13:45:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
421KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna.pdf
02‑03‑2023 13:45:15
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
101KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

31‑08‑2022 12:28:41

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i płac

w Urzędzie Gminy Konopnica

 

Informuję, iż w wyniku zakończenia procedury naboru na wyżej wymienione stanowisko urzędnicze została wybrana Pani Daria Wojtysiak, zamieszkała Strobin.

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydatka posiada odpowiednie kwalifikacje, wiedzę oraz doświadczenie zawodowe wymagane na stanowisku ds. księgowości i płac.

Wójt Gminy Konopnica

/-/ Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Konopnica ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i płac

20‑07‑2022 14:35:52

Wójt Gminy Konopnica
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
do spraw księgowości i płac

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Konopnica    
ul. Rynek 15
98-313 Konopnica,

II. Określenie stanowiska:

Stanowisko ds. księgowości i płac

III. 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

- posiadanie obywatelstwa polskiego;

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku;

- wykształcenie wyższe;

- posiadanie 2-letniego stażu pracy;

- dobra znajomość obsługi komputera, pakietu Microsoft Office, w tym programów użytkowych takich jak Word i Excel, dobra znajomość obsługi programu Płatnik;

- znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rachunkowości.

2. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

- doświadczenie zawodowe w administracji publicznej;

- wykształcenie o kierunku: ekonomia, finanse, rachunkowość i pokrewne;

- samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność pracy pod presją czasu;

- umiejętność analitycznego myślenia, inicjatywa i umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, wysoka kultura osobista.

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) sporządzanie list płac i prowadzenie dokumentacji w tym zakresie dla pracowników Urzędu Gminy;

2) prowadzenie dokumentacji dotyczącej ubezpieczeń społecznych, świadczeń przysługujących w związku z tymi ubezpieczeniami oraz rozliczanie należnych składek ZUS pracowników Urzędu Gminy za pomocą programu Płatnik;

3) sporządzanie przelewów wynagrodzeń i potrąceń od wynagrodzeń;

4) sporządzanie miesięcznych przelewów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z zakresu sporządzanych wynagrodzeń pracowników oraz sporządzanie rocznych deklaracji z osiągniętych przychodów PIT;

5) sporządzanie list wypłat nagród, ekwiwalentów, odpraw i innych świadczeń należnych pracownikom Urzędu, diet dla radnych oraz diet i prowizji dla sołtysów;

6) sporządzanie rocznych deklaracji PIT dla sołtysów, radnych oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło;

7) sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;

8) wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu;

9) zgłaszanie obowiązku ubezpieczeniowego do ZUS pracowników Urzędu i członków ich rodzin oraz wyrejestrowywanie z ubezpieczeń za pomocą programu Płatnik;

10) sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych dla PFRON;

11) prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i potrącaniem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe;

12) prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczenia majątku gminy Konopnica;

13) sporządzanie sprawozdań statystycznych z zakresu prowadzonych spraw;

14) obsługa finansowa oraz prowadzenie dokumentacji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Urzędu;

15) księgowanie analityczne  wydatków i dochodów budżetowych;

16) wykonywanie innych zadań nałożonych przepisami prawa nalężących zakresowo do zajmowanego stanowiska pracy;

17) wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika.

V.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy;

2) kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy;

3) umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;

4) praca administracyjno-biurowa w systemie jednozmianowym, na parterze budynku Urzędu Gminy Konopnica;

5) stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

VI.  Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 6 miesiące i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.

VII.  Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny;

2) życiorys (CV);

3) wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy o pracę);

5) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);

6) kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

7) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);

8) oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;

9) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

List motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica  lub przesłać w terminie do dnia  05.08.2022 r. do godz. 15:00 na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko do spraw księgowości i płac”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

VIII. Inne informacje:

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Konopnica działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji: Aurelia Pustkowska – Inspektor ds. organizacyjnych i kadrowych, tel. 43/842 44 19, pok. nr 20.

 

 

Wójt Gminy Konopnica

/-/ Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Konopnica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach

29‑03‑2022 09:23:55
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie 36 22.pdf
29‑03‑2022 09:25:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna.pdf
29‑03‑2022 09:25:38
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
750KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Wójt Gminy Konopnica ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach

11‑02‑2022 09:49:06
Dokumenty:
Plik pdf Zarządzenie nr 19.22.pdf
11‑02‑2022 09:50:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
438KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna.pdf
11‑02‑2022 09:50:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

OGŁASZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STROBINIE

05‑01‑2022 15:01:42

OGŁASZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W STROBINIE

W WYMIARZE PEŁNEGO ETATU


I. Nazwa i adres jednostki:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Strobinie    
Strobin 34
98-313 Konopnica


II. Określenie stanowiska:
Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie


III. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

 • ukończone studia wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Środowiskowym Domu Samopomocy, między innymi: psychologia, pedagogika, praca socjalna,
 • staż pracy: minimum 5 lat, w tym 3 lata w placówkach pomocyspołecznej,
 • co najmniej półroczne doświadczenie zawodowe bądź wolontariackie (udokumentowane) polegające na realizacji usług dla osób z zaburzeniamipsychicznymi,
 • ukończona specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, o której mowa w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268),
 • znajomość przepisów prawa, a w szczególności:

- ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 685),
- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2268),
- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.),
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 249),
- ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni prawpublicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • zgoda na przetwarzanie danychosobowych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonymstanowisku,
 • umiejętność pracy na komputerze w zakresie: pakiet MS Office (Excel,Word),
 • nieposzlakowana opinia.


IV. Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydata:

- umiejętność pracy w zespole,
- umiejętność organizowania pracy własnej,
- odporność na stres,
- umiejętność skutecznego komunikowania się,
- umiejętność dobrej organizacji pracy, dyspozycyjność,
- rzetelność, kreatywność, skrupulatność, odporność na stres, wysoka kultura osobista.


V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

 • kierowanie bieżącą działalnością ŚDS i bezpośredni nadzór nad realizacją wszystkich zadań ŚDS,
 • opracowanie Regulaminu Organizacyjnego ŚDS,
 • opracowanie programu działalności ŚDS, planów pracy na każdy rok,
 • opracowanie sprawozdania z działalności ŚDS za dany rok,
 • dbanie o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji uczestników ŚDS,
 • zapewnienie należytej organizacji pracy, sprawności, skuteczności funkcjonowania ŚDS w celu realizacji zadań,
 • reprezentowanie ŚDS wobec jednostki nadrzędnej oraz innych instytucji i organizacjiw ramach otrzymanych uprawnień i kompetencji,
 • wykonywanie zadań zleconych przez przełożonych,
 • dokonywanie czynności z zakresu prawa pracy, działanie zgodnie z przepisami prawa,
 • przydzielanie podległym pracownikom ŚDS zadań i wytycznych niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • kształtowanie wśród personelu właściwego stosunku do powierzonych zadań, kultury pracy, zasad gospodarności i rzetelności w pracy,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej przez podległych pracowników oraz w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mienia,
 • przyjmowanie interwencji i skarg uczestników oraz ich analiza,
 • zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych, udział w szkoleniach, doskonalenie metod pracy.

 

VI.  Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

 • pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy,
 • kolejna umowa o pracę będzie zawarta na czas nieokreślony, o ile pracownik spełni oczekiwania pracodawcy,
 • umowa o pracę w wymiarze 1 etatu,
 • stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze,
 • miejsce pracy: Środowiskowy Dom Samopomocy w Strobinie, Strobin 34 98-313 Konopnica. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych,
 • wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych,
 • termin rozpoczęcia pracy: luty 2022r.

 

VII.  Informacje dodatkowe

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 6%.

Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym na kierowniczym stanowisku urzędniczym, w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2019 r., poz. 1282 ze zm.) zobowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, trwającej nie dłużej niż 6 miesięcy i uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu końcowego kończącego służbę przygotowawczą.

 

VIII.  Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV);
 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplomy, świadectwa, zaświadczenia);
 5. kserokopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
 6. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku zatrudnienia wymagane będzie zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego);
 7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku, na które prowadzony jest nabór;
 8. oświadczenie, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

List motywacyjny, życiorys (CV), kwestionariusz osobowy oraz oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane.

Kopie dokumentów aplikacyjnych powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko.

W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie dostarczyć oryginalne dokumenty do wglądu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica lub przesłać w terminie do dnia 17.01.2022 r. do godz. 15:30 na adres: Urząd Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Nabór na  stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w Urzędzie Gminy Konopnica w dniu 18.01.2022 r. o godz. 10:00.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Konopnica.

 

IX. Inne informacje:

Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Konopnica działa dwuetapowo:

I etap – zapoznanie się z dokumentami złożonymi przez kandydatów, ustalenie czy zostały spełnione kryteria formalne określone w ogłoszeniu o naborze oraz ustalenie listy kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu postępowania.

II etap – przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami do pracy.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie, e-mailem lub telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Osoba upoważniona do udzielania dodatkowych informacji: Mateusz Drab – Sekretarz Gminy, tel. 43 842 44 19 w.120.

Wójt Gminy Konopnica

/-/ Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 143 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 15
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Drab
email: iod@konopnica.pl
, w dniu:  04‑07‑2011 11:48:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Izabela Frymarkiewicz
email: ifrymarkiewicz@finn.pl tel.:(42) 235 20 34 fax: (42) 684 98 92
, w dniu:  04‑07‑2011 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2023 13:30:59
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie