Gmina Konopnica


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ) zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Urzędzie Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 43/8424419; adresu e-mail: urzad@konopnica.pl; skrytki ePUAP: /101703/skrytka.

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: sekretarz@konopnica.pl

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Konopnica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Konopnica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 • rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy    powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia w przypadku prawa wynikającego z przepisów szczególnych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Konopnica. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

                        Wójt Gminy Konopnica

                         /-/ Grzegorz Turalczyk

        Administrator Danych Osobowych

 

 

INFORMACJA

Z dniem 1 stycznia 2016 roku następuje zmiana numerów bankowych GMINY KONOPNICA.

Obsługę rachunków będzie prowadził Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, Filia w Konopnicy.

Na rachunek bankowy numer 42 9251 1019 0020 7539 2000 0020 należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

 • Opłat za dzierżawę, czynsz i najem lokali,
 • Opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
 • Opłaty skarbowej,
 • Opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania,
 • Opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych.

Dla przelewów dokonywanych z  zagranicy: SWIFT CODE: GBWCPLPP

 

UWAGA

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wskazany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2016, która zostanie przesłana podatnikom w 2016 roku.

Informacje o numerach rachunków można uzyskać pod numerem telefonu 43 842 44 19 wew. 108

 

UWAGA

Opłatę za odpady komunalne należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy.

Informacje o numerach rachunków można uzyskać pod numerem telefonu 43 842 44 19 wew. 122

 

Wpłaty dokonywane w Nadwarciańskim Banku Spółdzielczym w Działoszynie Filia w Konopnicy zwolnione są z opłat.

 

Wójt Gminy
/- / Grzegorz Turalczyk


 

Urząd Gminy Konopnica

adres

98-313 Konopnica, Rynek 15

telefon

(43) 842-44-19, (43) 842-44-98, (43) 842-44-90, (43) 842-44-91

fax (43) 842-43-15

e-mail

ug_konopnica@post.pl

NIP 832-10-34-283
REGON 000538188
Kod terytorialny gminy 1017032

Interaktywne mapy gminy Konopnica

I N F O R M A C J A

29‑10‑2015 09:02:35
Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Konopnica czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


Poniedziałek od 7:30 do 15:30
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  11‑05‑2007 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑05‑2007 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑10‑2018 09:51:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie