Gminny Program Rewitalizacji


Szanowni Państwo!

Gmina Konopnica rozpoczęła proces przygotowania rewitalizacji w gminie. Działania te pozwolą na ożywienie obszaru rewitalizacji w gminie i wzmocni potencjały lokalne istniejące na terenie gminy.
W celu odpowiedniego przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji prosimy o wypełnienie ankiety. Państwa oczekiwania, problemy i potrzeby w kontekście rewitalizacji w gminie są ważne i zostaną wykorzystane do przygotowania procesu rewitalizacji w gminie.

Udział w ankiecie jest dobrowolny i anonimowy.

Podstawa prawna

Ustawa o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2015, poz. 1777 z późn. zm.)  „Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020” zatwierdzone przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju 3 lipca 2015 roku

Zasady rewitalizacji

Rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, obejmujące aspekt społeczny oraz co najmniej jedną ze sfer: gospodarczą, techniczną, funkcjonalno-przestrzenną, środowiskową.

 

ELEMENTY PROGRAMU REWITALIZACJI

Opis powiązań z dokumentami strategicznymi i planistycznymi gminy
Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych
Pogłębiona diagnoza czynników i zjawisk w obszarze rewitalizacji
Zasięg przestrzenny obszaru/ów rewitalizacji
Wizja stanu obszaru po zakończeniu rewitalizacji
Cele rewitalizacji odpowiadające zidentyfikowanym potrzebom
Lista planowanych, podstawowych projektów rewitalizacyjnych ze szczegółowym opisem
Lista pozostałych przedsięwzięć rewitalizacyjnych
Ramy finansowe w odniesieniu do projektów rewitalizacji, z uwzględnieniem środków finansowych z różnych źródeł (także spoza funduszy polityki spójności na lata 2014-2020 – publiczne i prywatne środki krajowe w celu realizacji zasady dodatkowości środków UE)
Mechanizmy partycypacji społecznej – wdrażania mieszkańców, przedsiębiorców i innych grup
System realizacji – wdrażania programu rewitalizacji
System monitoringu i oceny skuteczności działań.

OBSZAR REWITALIZACJI

Obszar obejmujące całość lub część obszaru zdegradowanego, cechujący się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (w sferze społecznej i w jednej z wymienionych wcześniej sfer). Może obejmować teren nie większy niż 30% powierzchni gminy i zamieszkały przez nie więcej niż 20% mieszkańców.

WSPARCIE REWITALIZACJI

Gmina Konopnica otrzymała środki z EFRR w ramach priorytetu inwestycyjnego 9b: „Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich” – przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby procesów rewitalizacyjnych.

Ponadto priorytety inwestycyjne związane z rewitalizacją znajdują się z następujących celach tematycznych regionalnych programów operacyjnych:

CT 3: Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
CT4: Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach
CT6: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami
CT7: Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej
CT8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników
CT9: Wspieranie włączenie społecznego i walka z ubóstwem.

Z wyrazami szacunku

 

Wójt Gminy Konopnica

/-/ Grzegorz Turalczyk

Pliki do pobrania

03‑08‑2017 10:02:10
Dokumenty:
Plik doc Ankieta konsultacyjna - wzór.doc
03‑08‑2017 10:07:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
100KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz konsultacji - wzór.doc
03‑08‑2017 10:07:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Diagnoza pogłębiona.pdf
03‑08‑2017 10:07:20
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Konopnica.pdf
04‑08‑2017 11:34:53
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Glapa , w dniu:  03‑08‑2017 09:54:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  03‑08‑2017 09:54:36
Data ostatniej aktualizacji:
08‑09‑2017 08:46:20
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie