Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Niniejszy Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i jest redagowany zgodnie z zasadami opisanymi w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Urząd Gminy Konopnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony przedmiotowej i podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z niniejszą ustawą.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Konopnica

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-04-05

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2022-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:.

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Dostępność cyfrowa strony internetowej BIP polega na zapewnieniu funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości. Wdrożyliśmy na BIP zasady redakcyjne i techniki, jakie powinno się stosować przy projektowaniu, tworzeniu, utrzymywaniu i aktualizowaniu stron internetowych, tak by były bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklaracja dostępności została opracowana przez Angelikę Kaczmarek.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Angelika Kaczmarek, dostepnosc@konopnica.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 842 44 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami

Przed budynkiem Urzędu Gminy Konopnica nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże miejsca parkingowe znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie głównego wejścia. Od miejsc parkingowych do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód.

Dostępność wejścia do budynku

Urząd Gminy Konopnica zlokalizowany jest przy ulicy Rynek 15 (98-313 Konopnica). Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Rynek. Do wejścia prowadzi podjazd dla osób z niepełnosprawnością.

Tłumacz języka migowego, komunikacja, pętla indukcyjna, lupy, pies asystujący

W Urzędzie Gminy Konopnica brak jest osób, które potrafią porozumiewać się językiem migowym. Do budynku Urzędu Gminy może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Komunikacja pozioma

Urząd Gminy posiada dwa korytarze w budynku, które są bezkolizyjne, nie posiadają progów, mają czytelny i intuicyjny układ. W budynku nie ma pochylni

Komunikacja pionowa

Budynek Urzędu Gminy nie jest wyposażony w windę, co skutkuje brakiem możliwości wejścia na wyższe kondygnacje osób z niepełnosprawnościami.

Pozostałe informacje

W budynku Urzędu Gminy sekretariat zlokalizowany jest na pierwszym piętrze. Do sekretariatu prowadzą schody, z powodu braku windy możliwość dostępu do sekretariatu może być ograniczona.

Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością (po lewej stronie od wejścia do budynku).

W przypadku, kiedy parking Urzędu Gminy będzie zajęty istnieje możliwość zaparkowania w najbliższej okolicy.

Informacje dodatkowe

Automatyczna walidacja strony www pod kątem jej dostępności walidatorami online, nie jest w pełni miarodajna i nie zastąpi obiektywnych testów wykonanych przez osoby z niepełnosprawnościami. W związku z tym Urząd Gminy Konopnica dąży do przeprowadzania corocznych audytów dostępności swoich stron.

Niezależnie od tego Urząd Gminy Konopnica wykonał testy dostępności strony dostępnymi powszechnie narzędziami.

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
24‑03‑2022 12:52:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie