Zapytania ofertowe


Zaproszenie do składania oferty cenowej na: „Licencja mobilna oraz rozbudowa portalu komunikacyjnego i aplikacji mobilnej z 12 miesięcznym wsparciem i aktualizacją w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” przedsięwzięcie grantowe pn.: „Zwiększenie dostępności Urzędu Gminy Konopnica”

17‑04‑2023 14:32:32
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
24KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe - wykonanie rozgraniczeń nieruchomości położonych w obrębie miejscowości Rychłocice

26‑01‑2023 14:49:47
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do złożenia ofert.pdf
26‑01‑2023 14:51:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
110KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wzór umowy.pdf
26‑01‑2023 14:51:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna .pdf
26‑01‑2023 14:51:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
73KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Formularz ofertowy.pdf
26‑01‑2023 14:51:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
284KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
25KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
22KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zapytanie ofertowe - Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konopnica oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2023 roku.

09‑12‑2022 17:53:35

SO.6140.9.2022                                                                                                                                                 Konopnica, dnia 9.12.2022 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Wójt Gminy Konopnica zaprasza do złożenia oferty na: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konopnica oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2023 roku.

1. Przedmiotem zamówienia jest: wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konopnica oraz zapewnienie im opieki w schronisku dla bezdomnych zwierząt w 2023 roku z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 roku (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 572) o ochronie zwierząt.

Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) Przejęcia psów będących dotychczas pod opieką w ilości ok. 27 szt. (stan na dzień 01.12.2022 r. - do dnia podpisania umowy ilość ta może ulec niewielkiej zmianie). Wykonawca po zawarciu umowy zobowiązany jest do przejęcia (w tym również przewiezienia na swój koszt) i utrzymania wszystkich psów dotychczas umieszczonych w schronisku, wyłapanych z terenu gminy Konopnica zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych;

2) Odławiania w sposób humanitarny bezdomnych i pozbawionych opieki psów z terenu gminy Konopnica i dostarczenia odłowionych zwierząt do schroniska Wykonawcy w ciągu 24 godzin, licząc od godziny zgłoszenia przez Zamawiającego;

3) W czasie wyłapywania i transportu psów do korzystania z urządzeń i środków, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz nie zadają zbędnych cierpień odławianym zwierzętom;

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru weterynaryjnego w razie potrzeby przy wyłapywaniu zwierząt;

5) Transportowania psów do schroniska pojazdami dopuszczonymi przez właściwe służby weterynaryjne;

6) Prowadzenia na bieżąco ewidencji wyłapanych zwierząt z terenu gminy Konopnica, w tym dokumentacji zdjęciowej oraz przekazywania jej na bieżąco Zamawiającemu;

7) Sprawowania całodobowej opieki (utrzymanie) nad powierzonymi zwierzętami;

8) Zapewnienie zwierzętom umieszczonym w schronisku karmy, wody pitnej oraz właściwego traktowania;

9) Zapewnienie zwierzętom opieki weterynaryjnej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, tj.:

    a) zwalczanie pasożytów wewnętrznych i zewnętrznych,

    b) prowadzenie profilaktyki leczniczej,

    c) wykonywanie szczepień,

 d) w drastycznych beznadziejnych przypadkach chorobowych przeprowadzenie eutanazji zwierzęcia w celu skrócenia jego cierpień, w sposób humanitarny, wyłącznie przez lekarza weterynarii;

10) Wykonywania usług sterylizacji i kastracji psów w schronisku;

11) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia strony internetowej, na której systematycznie będzie umieszczać zdjęcia i dane psów przebywających w schronisku;

12) Wykonawca prowadzić będzie intensywne działania adopcyjne mające na celu przekazanie psów nowym opiekunom;

13) Po upływie każdego miesiąca przedkładania Zamawiającemu wraz z fakturą zestawienia za dany miesiąc:

a) ilości zwierząt odłowionych oraz przewiezionych do schroniska wraz z podaniem dat ich odłowienia oraz dokumentacji zdjęciowej,

b) ilości zwierząt oddanych do adopcji lub poddanych eutanazji,

c) rozliczenie miesięczne pobytu zwierząt w schronisku;

14) Utylizacji padłych w schronisku zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

a) Wykonawca w ramach tego warunku zobowiązany jest do wykazania, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt wydawane w formie decyzji przez właściwy organ zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

b) Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj., że dysponuje minimum jednym samochodem przystosowanym do transportu zwierząt i dopuszczonym do transportu drogowego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

3. Sposób przygotowania oferty:

Wykonawcy powinni przedłożyć ofertę zgodnie z załączonym do zapytania formularzem ofertowym. Do oferty należy dołączyć:

- aktualny odpis z odpowiedniego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;

- aktualną decyzję wydaną przez właściwy organ zezwalającą na prowadzenie schroniska dla zwierząt;

- aktualną decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o nadaniu podmiotowi weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego;

- zezwolenie związane z transportem zwierząt, w tym decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii o dopuszczeniu środka transportującego do przewożenia zwierząt;

- aktualnej umowy zawartej z lekarzem weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku;

- regulamin schroniska;

Dokumenty załączone do oferty powinny mieć formę oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Termin realizacji zamówienia:

od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

5. Kryteria wyboru ofert:  

W ofercie należy podać jednostkową cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:

KRYTERIUM – CENA (KC) – WAGA 60%

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

KC=Cn/Cb x 100 x 60%

gdzie:

 • Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
 • Cb – cena ofert badanej(ocenianej)
 • 100 – wskaźnik stały
 • 60% - waga kryterium

KRYTERIUM – PROCENT ADOPCJI NOTOWANY W SCHRONISKU W LATACH 2021, 2022 (KPA) – WAGA 40%

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:

KPA=Pb/Pn x 100 x 40%

gdzie:

 • Pn – najwyższy procent adopcji spośród ofert nieodrzuconych
 • Pb – procent adopcji oferty badanej (ocenianej)
 • 100 – wskaźnik stały
 • 40% - waga kryterium

2. Sposób bilansowania oceny i wyboru oferty:

a) ocena za każde z kryteriów będzie podawana w punktach, obliczanie będzie następować do drugiego miejsca po przecinku;

b) wyliczona ilość punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane;

3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która otrzyma największą sumę punktów we wskazanych kryteriach.

4. Jeżeli dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i adopcji, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym  przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie do dnia 19 grudnia 2022 r. do godz. 15.00
w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica, pok. Nr 18 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na wyłapywanie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu gminy Konopnica w 2023 r.”. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem przesyłki pocztowej o zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu przesyłki do Urzędu Gminy Konopnica.

Oferta złożona przez Wykonawcę po w/w terminie lub oferta niekompletna nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Informacja z wyboru Wykonawcy zostanie podana na stronie internetowej Gminy Konopnica www.konopnica.finn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie przedmiotu zamówienia:

Inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, gospodarki nieruchomościami Monika Tokarek, pok. nr 14, Urząd Gminy Konopnica w godz. 7.30 – 15.30, tel. 43 842 44 19 wew. 114

Wójt Gminy 
/-/ Grzegorz Turalczyk

 

 

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu dla projektu: "Budowa instalacji OZE w Gminie Konopnica"

28‑11‑2022 14:21:14

 

1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie firmy świadczącej usługę doradczą Inżyniera Kontraktu obejmującą zarządzanie projektem, pełnienie nadzoru inwestorskiego i przeprowadzenie postępowania przetargowego na dostawy powyżej progów unijnych dla projektu pn.

 • paneli fotowoltaicznych na terenie prywatnych posesji mieszkańców gminy – ilość instalacji 100 szt.,
 • paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej – ilość instalacji 4 szt.,
 • kotła na biomasę na budynku użyteczności publicznej – ilość instalacji 1 szt.,
 • gruntowej pompy ciepła w budynku mieszkańców gminy – 1 szt.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2. Ceny w złożonych ofertach muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonawcy w podziale na osoby skierowane do realizacji zamówienia obejmuje:

3.1.Obowiązki specjalisty ds. zamówień́ publicznych:

a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) na dostawy celem wyłonienia wykonawcy, w tym:

 • sporządzenie kompletnej dokumentacji przetargowej tj. Specyfikacji Warunków Zamówienia, załączników (w tym Opisu Przedmiotu Zamówienia), projektu umowy,
 • stały nadzór nad prawidłowością prowadzenia postępowania (wytyczne, terminy itp.),
 • wsparcie na etapie publikacji ogłoszeń w TED/BZP,
 • pomoc w prowadzeniu postępowań na platformie Zamawiającego,
 • sporządzanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące dokumentacji przetargowej, kwestii formalnych i technicznych,
 • prowadzenie procedury pod względem formalnym itp. przedłużenie wadium, zmiana Specyfikacji Warunków Zamówienia, zmiany warunków udziału w postępowaniu itp.,
 • pomoc na każdym etapie przeprowadzenia procedury przetargowej,
 • ocenę merytoryczną i formalną złożonych ofert,
 • sporządzenie pełnej dokumentacji przetargowej,
 • opracowanie pism dotyczących wyniku postępowania, pism informujących o odrzuconych ofertach, wykluczonych wykonawcach,
 • wsparcie w publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w TED/BZP i/lub bazie konkurencyjności,

b) należy brać pod uwagę prawdopodobieństwo przeprowadzenia dwóch postępowań w trybach konkurencyjnych w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

3.2. Obowiązki Kierownika Zespołu:

 • nadzór nad przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania przetargowego na dostawy celem wyłonienia wykonawcy,
 • udział w procesie oceny złożonych ofert pod kątem weryfikacji parametrów technicznym zaoferowanych urządzeń i ich zgodności z Programem Funkcjonalno-Użytkowym,
 • doradztwo w zakresie określenia parametrów technicznych instalacji i urządzeń, które będą wymagane w postępowaniu przetargowym,
 • zarządzanie, koordynacja i rozliczanie inwestycji na etapie projektowania i wykonawstwa,
 • doradztwo techniczne w zakresie rozwiazywania problemów,
 • analiza zmian wprowadzanych do zakresu rzeczowego projektu i ich wpływu na wskaźniki projektu,
 • wsparcie Zamawiającego w innych działaniach mających wpływ na proces rozliczania projektu,
 • ochrona interesów Zamawiającego,
 • doradztwo w negocjacjach z wykonawcą inwestycji,
 • uczestniczenie w spotkaniach (co najmniej raz w miesiącu) w siedzibie Zamawiającego w celu analizy postępu we wdrażaniu projektu i omówienia harmonogramu dalszych prac,
 • nadzór i bieżąca kontrola postępu oraz jakości realizacji Projektu zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz reprezentowanie interesów Zamawiającego podczas realizacji Projektu,
 • zapoznanie się z treścią umów łączących Zamawiającego z podmiotami realizującymi proces budowy, celem właściwego reprezentowania interesów Zamawiającego przy wykonywaniu tych umów,
 • egzekwowanie od Wykonawcy robót budowlanych prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,
 • analiza dokumentów przedkładanych przez wykonawcę w tym harmonogramów, umów z podwykonawcami itp.
 • wykonywania wszelkich innych czynności niezbędnych do prawidłowego przebiegu inwestycji w zakresie i na oddzielnie uzgodnionych warunkach,
 • nadzór nad prawidłowym rozliczaniem projektu i przyznanego dofinansowania.

3.3. Obowiązki specjalisty ds. rozliczeń;

 • kompleksowe rozliczanie projektu i otrzymanego dofinansowania w tym:
 1. aktualizacja dokumentacji aplikacyjnej,
 • przygotowanie harmonogramów,
 • prowadzenie korespondencji,
 • kontrola nad kwalifikowalnością ponoszonych wydatków,
 • przygotowanie wniosków sprawozdawczych, wniosków o płatność, wniosków o zaliczki i refundacje,
 • obsługa systemu SL,
 • wsparcie zamawiającego na etapie kontroli Projektu,
 • wszystkie pozostałe czynności niezbędne do rozliczenia umowy o dofinansowanie.

3.4. Obowiązki Inspektora Nadzoru Robót Elektrycznych i Inspektora Nadzoru Robót Sanitarnych:

 • opiniowanie dokumentacji projektowej,
 • wykonywanie wszystkich czynności przewidzianych dla inspektora nadzoru na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami),
 • reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli prawidłowości robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności z dokumentacją techniczną oraz przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej,
 • sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów i materiałów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
 • sprawdzanie i odbiory robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji,
 • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad,
 • podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
 • rozstrzyganie w porozumieniu z projektantem i kierownikiem robót wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót - po uzgodnieniu z Zamawiającym,
 • sprawdzenie kompletności przedstawionych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów,
 • udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym,
 • informowanie o zauważonych nieprawidłowościach dotyczących przestrzegania na budowie przepisów przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy itp.,
 • informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, konieczności wprowadzenia robót zamiennych lub dodatkowych,
 • ochrona interesów Zamawiającego,
 • Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcami robót,
 • Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w umowie z wykonawcą robót, to Inspektor nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy robót budowlanych. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony ani uprawniony do wydania Wykonawcy robót budowlanych polecenia jakichkolwiek robót dodatkowych, uzupełniających lub koniecznych,
 • Jeżeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią, ich wykonanie może odbyć się wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego, a jeżeli wykonanie tych robót miałoby spowodować wzrost wartości zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy robót budowlanych, ich wykonanie możliwe jest wyłączenie w trybie zgodnym z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie odrębnej umowy.

4. O ile będzie to możliwe personel Inżyniera Kontraktu może wykonywać poszczególne prace za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej, bez konieczności osobistego pobytu bezpośrednio na budowie.

5. Zamawiający ma prawo zgłaszać w każdym czasie uwagi i zastrzeżenia dotyczące procesu inwestycyjnego, które personel Inżyniera Kontraktu powinien niezwłocznie przeanalizować i uwzględnić, zawiadamiając Zamawiającego o podjętych działaniach.

6. Wykonawca oświadcza, że dostosuje swój czas pracy do czasu pracy wykonawców, podwykonawców, dostawców oraz przedstawicieli Zamawiającego, w ten sposób aby nie następowały z jego winy opóźnienia w realizacji Projektu.

7. Wykonawca zapewnia, że osoby wskazane przez niego do wykonywania niniejszej Umowy, podczas jej obowiązywania, będą w pełni dyspozycyjne dla niego i Zamawiającego.

8. Wykonawca ma prawo do wymiany każdej z osób pełniących funkcję ekspertów, przy czym nowa osoba musi mieć kwalifikacje i uprawnienia wskazane w Zapytaniu Ofertowym.

9. Zakres obowiązków wykonawcy obejmuje również ewentualną aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

10. Oznaczenie wg CPV:

71.24.80.00-8 – Nadzór nad projektem i dokumentacją

71.52.00.00-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71.54.10.00-2 - Usługi zarządzania projektem budowlanym

71.54.00.00-5 - Usługi zarządzania budową

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Rychłocice, gm. Konopnica

18‑11‑2022 12:12:18
Dokumenty:
Plik pdf Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Rychłocice, gm. Konopnica.pdf
18‑11‑2022 12:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
127KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf wzór umowy.pdf
18‑11‑2022 12:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
144KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf formularz ofertowy.pdf
18‑11‑2022 12:12:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
98KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 217 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 22
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  10‑06‑2014 13:34:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  10‑06‑2014 13:34:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑04‑2023 07:43:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie