Urząd Gminy - Informacje, Komunikaty, Zawiadomienia

Dane teleadresowe Urzędu. Kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych Referatów i Stanowisk. Podstawa prawna działania. Składy osobowe - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Kontrola umów na odbiór odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych znajdujących się na terenie Gminy Konopnica

29‑05‑2023 14:59:17

Na podstawie art. 6 ust.1 i w związku z art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź. zm.), Urząd Gminy Konopnica informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Na terenie Gminy Konopnica systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zostały objęte wyłącznie nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Do nieruchomości niezamieszkałych, czyli takich, na których nikt nie mieszka, a wytwarzane są odpady komunalne zalicza się np. budynki użyteczności publicznej, placówki oświatowe, lokale handlowe, gastronomiczne, zakłady rzemieślnicze, usługowe, produkcyjne, targowiska, cmentarze, sklepy itp.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości odpadów komunalnych i którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, są zobowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów z przedsiębiorcą odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

W sytuacji, gdy nieruchomość posiada dwie części: przeznaczoną na cele mieszkalne oraz przeznaczoną na działalność gospodarczą, właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych
w gospodarstwie domowym i wówczas są oni zobowiązani do:

  • uiszczania opłaty w Urzędzie Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej zgodnie ze złożoną deklaracją,
  • zawarcia indywidualnej umowy na odbiór odpadów z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości niezamieszkałej, (na której prowadzona jest działalność gospodarcza), a w przypadku, gdy część niezamieszkała jest wynajmowana, obowiązek zawarcia umowy obejmuje podmiot najmujący chyba, że umowa najmu lokalu stanowi inaczej.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dopuszcza w przypadku prowadzenia w części lokalu mieszkalnego obsługi biurowej działalności gospodarczej uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ramach opłaty dotyczącej nieruchomości zamieszkałej (art. 6j ust.4a).

Przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej.

Na podstawie art.3 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gmina obowiązana jest prowadzić ewidencję umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.

W związku z powyższym informujemy o konieczności zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałej i niezwłoczne dostarczenie kopii tej umowy wraz z dowodem uiszczania opłat do Urzędu Gminy Konopnica ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica, pokój nr 22.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, w ramach kontroli mogą zostać wezwani do przedstawienia w/w dokumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Jednocześnie przypominamy, że przedsiębiorcom nieposiadającym umowy na wywóz odpadów z odpowiednią firmą grozi kara grzywny (art.10 ust.2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U. z 2022 r. poz.2519 z póź. zm.).

Wójt Gminy Konopnica
/-/ Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kampania pn. „V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów”

25‑05‑2023 13:20:41

Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (EUCPN) działająca przy Komisji Europejskiej we współpracy z Europolem organizują kampanię pn. „V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów”, która odbędzie się w ponad 20 państwach UE.

Celem inicjatywy jest wzrost świadomości społecznej na temat możliwości zabezpieczenia nieruchomości, zwłaszcza domów i mieszkań przed włamaniami. Główne wydarzenia organizowane w ramach kampanii zaplanowane są na 21 czerwca br.,  jednak w praktyce akcja obejmować będzie cały tegoroczny sezon wakacyjny.

W działania zaangażowana będzie w szczególności Policja, poprzez rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących zabezpieczenia nieruchomości przed włamaniami, jak również poprzez kontakty ze społecznościami lokalnymi, np. w formie pikników z udziałem funkcjonariuszy Policji. Intensyfikacja działań informacyjnych dotyczących tego rodzaju problematyki może skutecznie przełożyć się na jakość życia mieszkańców, zwłaszcza w aspekcie zwiększenia bezpieczeństwa ich własności.

Ponadto, na stronie EUCPN pod adresem https://eucpn.org/sites/default/files/document/files/PL_paper%20domestic%20burglary.pdf dostępna jest obszerna broszura w języku polskim dotycząca zapobiegania włamaniom, a materiały odnośnie kampanii publikowane będą na stronie europejskiej sieci pod adresem: https://eucpn.org/

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Poznaj Polskę .jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
193KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego przez Gminę Konopnica

17‑05‑2023 13:48:33

Konopnica, dnia 17.05.2023 r.

 

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej paliwa stałego przez Gminę Konopnica

 

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.) Wójt Gminy Konopnica informuje, że od dnia 17 maja 2023 roku rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez gminę Konopnica.

Szacunkowa ilość paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej:

ORZECH – 10,05 t
GROSZEK – 4,99 t

Cena węgla: 2000 zł brutto za tonę

Zgodnie z ustawą, do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.

Wnioski o zakup rozpatrywane są przez gminę w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej.

Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada m.in.:

1) wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;

Mieszkańcy będą mogli składać wnioski do 30 czerwca br. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez gminę zasobów węgla. Sprzedaż końcowa będzie prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023 r. lub do wyczerpania zapasów.

2) brak limitu ilościowego;

Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3) węgiel dla mieszkańców innych gmin.

Zgodnie z nowelizacją jest możliwy zakup węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego (zaświadczenie o przyznaniu dodatku węglowego).

      Wójt Gminy
(-) Grzegorz Turalczyk

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
63KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
203KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 485 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 49
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  24‑08‑2007 14:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  24‑08‑2007 14:46:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑05‑2023 15:00:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie