Konkursy na realizację zadań publicznych


Ogłoszenie o wyniku konkursu dot.: powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie

23‑12‑2019 12:00:17
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie - zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka komisji konkursowej

28‑11‑2019 14:18:03

Wójt Gminy Konopnica

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Konopnica do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie.

Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie jednego członka komisji konkursowej, reprezentującego organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wójt Gminy Konopnica ogłasza otwarty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Strobinie.

28‑11‑2019 14:10:57

I. Przedmiot zadania

Powierzenie realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu Środowiskowego Domu Samopomocy  w Strobinie  - zabezpieczeniu pobytu dziennego dla 60 osób przewlekle psychicznie chorych i osób niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Konopnica i innych gmin  zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507,1622,1690,1818 ze zm.).  

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Ogłoszenie - zaproszenie organizacji pozarządowych do zgłaszania swoich przedstawicieli na członka komisji konkursowej

29‑03‑2019 09:00:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

22‑03‑2019 13:24:03
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
150KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

18‑03‑2019 15:09:08

Wójt Gminy Konopnica ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku.


Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( t.j.Dz. U. z 2018 r.poz.450,650,723,1365,z 2019 poz.37 ) oraz Uchwały Nr III/14/18 Rady Gminy Konopnica z dnia 28.12.2018 r. w sprawie przyjęcia  programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019 r. Wójt Gminy Konopnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 roku. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia realizacji zadania publicznego poprzez udzielenie dotacji.

I. Rodzaj zadania 

1. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach".

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację przedmiotowego zadania  w roku 2019 wynosi: 90.000 zł.

III. Zasady składania ofert i przyznawania dotacji:

1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

1. organizacje pozarządowe;
2. podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
3. termin składania ofert do dnia 09.04.2019 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Konopnica, w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Konkurs ofert - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu" na druku wg wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania. (Dz. U. z 2016r.poz.1300);
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne przyznaniem dotacji;
5. Na dane zadanie oferent może złożyć tylko jedną ofertę;
6. Oferta powinna zawierać w szczególności: 

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do    realizacji
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
 • informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie
 • informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania 
 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania

    7. Do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 

 • oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS, innego rejestru lub ewidencji;
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólna niż wynikający z KRS lub innego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (ów);
 • pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji w przypadku, gdy ofertę o dotację podpisują osoby inne niż wskazane do reprezentacji zgodnie z rejestrem.
 • Kopię statutu.

8. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do niej dokumentacją pozostają w aktach Urzędu Gminy Konopnicy i bez względu na okoliczności nie będą zwracane oferentowi ani w trakcie procesu przyznawania dotacji, ani po jego zakończeniu.
9. Odpowiedzialność za dostarczenie oferty w terminie spoczywa na oferencie.
10. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty oraz dostarczeniem do Urzędu Gminy Konopnica ponosi oferent.
 

2. Zasady przyznawania dotacji:
1. Zasady przyznawania dotacji określają przepisy: 

 • ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. z 2018 r.  poz.450,650,723,1365,z 2019 poz.37; 
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z  2017 r. poz. 2077);

2. W otwartym konkursie ofert uczestniczyć mogą organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 r. poz.450,650,723,1365,z 2019 poz.37)  prowadzące działalność statutową w dziedzinie kultury fizycznej;
3.  z dotacji mogą być pokrywane wydatki bezpośrednio związane z realizacją zadania;
4. szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa pomiędzy oferentem a Gminą Konopnica;
5. Wójt Gminy może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

IV. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Zadanie powinno być zrealizowane w okresie od podpisania umowy do 15 grudnia 2019 r.
2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością.
3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, która sporządzona zostanie wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do Rozporządzenia Ministra  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
4. Oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego wg. wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

V. Kryteria, tryb i termin rozpatrywania stosowane przy wyborze oferty:

1. merytoryczna wartość oferty, 0-5 punktów;
2. możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę, 0-5 punktów;
3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, 0-5 punktów;
4. udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego w realizacji zadania, 0-5 punktów;
5. dotychczasowa współpraca z samorządem, 0-5 punktów.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica.
7. Wybór oferty nastąpi w terminie 3 dni od daty wpływu ofert.
8. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz ich kwalifikacji do otrzymania dotacji dokona komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Konopnica.
5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeniowej Urzędu Gminy Konopnica.

VI. Szczegółowe informacje w sprawie konkursu ofert można uzyskać w pokoju nr 23 w Urzędzie Gminy Konopnica w godzinach od 7: 30-15:30, tel. 043/842 44 19 wew. 123.

VII. Informacja o zrealizowanych zadaniach w roku 2018
: 

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy, w tym młodzieży poprzez prowadzenie i udział drużyn piłki nożnej juniorów i seniorów w rozgrywkach. Koszt zadania - 75.000 zł, w tym całość stanowi dotacja dla MLKS w Konopnicy.

                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                             Wójt Gminy
 Konopnica,18.03.2019r.                                                                                                                                             /-/ Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o odrzuceniu oferty złożonej na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019 r.

13‑03‑2019 11:00:51

Informacja

o odrzuceniu oferty złożonej na zadanie publiczne z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  w 2019r.

W dniu 12.03.2019r. do Urzędu Gminy Konopnica wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy  w Konopnicy.

Jednakże z uwagi na błędne sporządzenie oferty oraz uchybienia, oferta została odrzucona z przyczyn formalnych.

 

Konopnica, 12.03.2019r.                                                                                       Wójt Gminy

                                                                                                                      /-/  Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Drab
email: iod@konopnica.pl
, w dniu:  12‑02‑2015 14:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  12‑02‑2015 14:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑12‑2019 13:39:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie