Gospodarka Odpadami


Zdjęcie ULOTKA POJEMNIKI.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych z gminy Konopnica prowadzony przez firmę „EKO-REGION” sp. z o.o. w 2020 roku

07‑01‑2020 11:41:59

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych z gminy Konopnica prowadzony przez firmę „EKO-REGION” sp. z o.o. w 2020 roku.

Miesiąc

Metale
i tworzywa sztuczne

 

Papier

Szkło

Bio

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

2

-

 

2

Luty

6

-

 

6

 6

Marzec

5

-

5

5

5

Kwiecień

2

-

 

2,16

 2,16

Maj

7

-

 

7,21

 7,21

Czerwiec

4

4

4

4,18

4,18

Lipiec

2

-

-

2,16

2,16

Sierpień

6

-

-

6,20

6,20

Wrzesień

3

-

3

3,17

3,17

Październik

1

-

-

1,15

1,15

Listopad

5

-

-

5

5

Grudzień

3

4

3

3

3

Dotyczy to wsi:

- Anielin,

- Głuchów,

- Kamyk,

-Konopnica (ul. Boh. Września, Jesionowa, Górka, Kasztanowa, Łysogórska, Młynarska, Nadwarciańska, Parkowa, Podlipie, Polna, Rynek, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Spółdzielcza, Stawowa,  Starowiejska,  Szkolna,  Zamczysko, Zielona, Wczasowa),

- Piaski,

- Sabinów,

- Strobin.

Miesiąc

Metale
i tworzywa sztuczne

 

Papier

Szkło

Bio

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

 

 

23

23

Luty

20

 

 

20

20

Marzec

19

 

20

19

19

Kwiecień

16

 

 

2,16

2,16

Maj

21

 

 

7,21

7,21

Czerwiec

18

4

19

4,18

4,18

Lipiec

16

 

 

2,16

2,16

Sierpień

20

 

 

6,20

6,20

Wrzesień

17

 

18

3,17

3,17

Październik

15

 

 

1,15

1,15

1,15Listopad

19

 

 

19

19

Grudzień

17

3

18

17

17

Dotyczy wsi:

- Bębnów

- Konopnica ulica Leśna,

- Mała Wieś,

- Rychłocice,

- Szynkielów,

- Wrońsko.

Odbiór odpadów odbywać się będzie w/w dniach od godz. 600 do 2000.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

18‑12‑2019 09:00:38

W związku z podjętą uchwałą Rady Gminy Konopnica  z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały NR XXIII/112/12 Rady Gminy Konopnica z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Konopnica niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne, informuję, że z dniem 01.01.2020 r. Gmina Konopnica nie ma obowiązku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych. Do nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zalicza się m. in.: szkoły, przedszkola, urzędy, domy kultury, biblioteki, ośrodki zdrowia, apteki, obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy itp.

Zgodnie z art 6 ust. 1 pkt 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do udokumentowania posiadania umowy na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłaty za te usługi w czasie kontroli przez Gminę Konopnica.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do niezwłocznego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów z uprawnionym podmiotem wpisanym do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Konopnica.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja

28‑06‑2019 08:29:37

 INFORMACJA

W związku ze zmianą stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która nastąpi od dnia 01.07.2019 r. uprzejmie informuję, że nowe harmonogramy opłat za wywóz odpadów komunalnych wraz z odcinkami do zapłaty za II półrocze 2019 r. dostępne są w pokoju Nr 20 w Urzędzie Gminy Konopnica.

Wójt Gminy 

/-/ Grzegorz Turalczyk

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi

18‑06‑2019 13:00:37

 Konopnica, dnia 19.06.2019 r.

 INFORMACJA

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/38/19 Rady Gminy Konopnica z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik określonej pojemności informuję, że od dnia  01.07.2019 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od osób fizycznych tj.:

- gospodarowanie odpadami w sposób selektywny – 8,50 zł miesięcznie od osoby;

- gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny – 17,00 zł miesięcznie od osoby.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.

Powyższa zmiana nie wymaga składania nowej „deklaracji śmieciowej”.

    Wójt Gminy Konopnica

                                                                      (-)  Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

25‑04‑2019 11:00:06

Szanowni Mieszkańcy Gminy

EKO-REGION sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w dniach od 27.05.2019 r. do 31.05.2019 r. od godziny 6.00  na terenie Gminy odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

27 maja 2019 r. (poniedziałek)  Strobin, Anielin, Sabinów, Głuchów, Kamyk, Piaski, Konopnica, ul. Jesionowa.

28 maja 2019 r. (wtorek)  Konopnica  ul. Kasztanowa, Łysogórska, Młynarska, Nadwarciańska, Parkowa, Podlipie, Polna, Rynek, Rzeczna, Sosnowa,  Spółdzielcza, Starowiejska, Stawowa, Szkolna, Wczasowa, Górka, Bohaterów Września, Zamczysko.

29 maja 2019 r. (środa) Konopnica ul. Lesisko, Leśna,  Słoneczna, Zielona, Bębnów, Wrońsko.  

30 maja 2019 r. (czwartek)  zynkielów.

31 maja 2019 r. (piątek)   Rychłocice, Mała Wieś.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze gminnej w terminie podanym
w w/w harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:

1. złom metalowy
2. dywany, wykładziny
3. zużyte meble i elementy stolarki ( drzwi, okna z szybami )
4. odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.)
5. zużyte opony (małe do 1250 mm)
6. zużyty sprzęt AGD, RTV (radia, telewizory, monitory, lodówki, pralki)

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudełkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:

- gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła
- odzież
- szkło luzem
- opakowania po farbach i lakierach
- odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych
- odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: (044) 635 37 12 wew. 47

Uwaga !!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06.00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja o obowiązku składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

23‑07‑2018 13:47:28

Urząd Gminy Konopnica informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z póź. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

W związku z powyższym wzywa się mieszkańców Gminy Konopnica u których nastąpiła zmiana liczby zamieszkałych osób do niezwłocznej korekty deklaracji na odpady komunalne.


Wójt Gminy Konopnica
/-/ Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Utrzymanie porządku i czystości na posesjach

19‑03‑2019 09:46:59

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopnica !

Jak co roku zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od Nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.

Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców. W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów. Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania gleby.

Aktem prawnym określającym zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjęty przez Radę Gminy Konopnica „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Konopnica”.

Uchwalony Regulamin szczegółowo określa zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym między innymi obowiązki:

- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających 
  w gospodarstwach domowych, odpadów  niebezpiecznych, odpadów z remontów i innych,
- posiadanie odpowiednich pojemników do gromadzenia odpadów i surowców wtórnych,
- właściwe utrzymanie zwierząt gospodarskich i domowych w tym psów mając na celu ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i otoczenia,
- przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, posiadania szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe,
- czyszczenie chodników,
- dbanie i czyszczenie rowów melioracyjnych i przydrożnych,
- właściwe korzystanie z dróg,
- prowadzenie prac polowych tak, aby nie niszczyć dróg i rowów przydrożnych.

 Jednocześnie zwracam się z prośbą o nie korzystanie z hydrantów do celów innych niż pożarowych oraz nie ingerowanie w urządzenia wodociągowe znajdujące się na sieci wodociągowej (zakręcanie, odkręcanie zasuw)

Nasza gmina posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, dlatego zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie i realizację powyższych zaleceń i wspólne dbanie o teren, którego jesteśmy gospodarzami.

 Pamiętajmy zatem, iż nasze otoczenie świadczy o nas.

                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Konopnica

                                                                                                                                                                                               / - / Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
271KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych w 2019 r.

26‑04‑2017 13:57:58

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych z gminy Konopnica prowadzony
przez firmę „EKO-REGION” sp. z o. o. na 2019 rok

Odbiór będzie odbywał się 1 raz w miesiącu w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Miesiąc

Odpady komunalne

Odpady suche

Odpady szklane

Styczeń

03.01.2019

03.01.2019

---

Luty

07.02.2019

07.02.2019

---

Marzec

07.03.2019

07.03.2019

07.03.2019

Kwiecień

04.04.2019

04.04.2019

---

Maj

09.05.2019

09.05.2019

---

Czerwiec

06.06.2019

06.06.2019

06.06.2019

Lipiec

04.07.2019

04.07.2019

---

Sierpień

01.08.2019

01.08.2019

---

Wrzesień

05.09.2019

05.09.2019

05.09.2019

Październik

03.10.2019

03.10.2019

---

Listopad

07.11.2019

07.11.2019

---

Grudzień

05.12.2019

05.12.2019

05.12.2019

Dotyczy to wsi:
- Anielin,
- Głuchów,
- Kamyk,
- Konopnica ( ulice Bohaterów Września, Jesionowa, Górka, Kasztanowa,  Łysogórska, Młynarska, Nadwarciańska,
  Parkowa, Podlipie, Polna, Rynek, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Spółdzielcza, Stawowa, Starowiejska, Szkolna,
  Zamczysko, Zielona, Wczasowa ),
- Piaski,
- Sabinów,
- Strobin,

Odbiór odpadów odbywać się będzie w/w dniach od godz. 600 do 2000.

 

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych z gminy Konopnica prowadzony
przez firmę „EKO-REGION” sp. z o. o. na 2018 rok

Odbiór będzie odbywał się 1 raz w miesiącu w każdy trzeci czwartek miesiąca.

 

Miesiąc

Odpady komunalne

Odpady suche

Odpady szklane

Styczeń

17.01.2019

17.01.2019

---

Luty

21.02.2019

21.02.2019

---

Marzec

21.03.2019

21.03.2019

22.03.2019

Kwiecień

18.04.2019

18.04.2019

---

Maj

23.05.2019

23.05.2019

---

Czerwiec

22.06.2019

22.06.2019

21.06.2019

Lipiec

18.07.2019

18.07.2019

---

Sierpień

22.08.2019

22.08.2019

---

Wrzesień

19.09.2019

19.09.2019

20.09.2019

Październik

17.10.2019

17.10.2019

---

Listopad

21.11.2019

21.11.2019

---

Grudzień

19.12.2019

19.12.2019

20.12.2019

Dotyczy wsi:
- Bębnów
- Konopnica ulica Leśna,
- Mała Wieś,
- Rychłocice,
- Szynkielów,
- Wrońsko.

Odbiór odpadów odbywać się będzie w/w dniach od godz. 600 do 2000.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Wójt  Gminy 
/-/ Grzegorz Turalczyk

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 22 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  19‑04‑2017 11:06:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  19‑04‑2017 11:06:02
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2020 10:40:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie