Gospodarka Odpadami


Obowiązek terminowego regulowania miesięcznych płatności za odpady komunalne.

21‑03‑2023 08:57:47

Konopnica, dnia 21.03.2023 r.

INFORMACJA

 

Przypominamy właścicielom nieruchomości o obowiązku terminowego regulowania miesięcznych płatności za odpady komunalne.
Opłat można dokonać kartą w kasie Urzędu Gminy Konopnica (pokój nr 8) lub na indywidualny numer rachunku bankowego.

Brak terminowego regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami skutkuje:

  • naliczaniem odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych;
  • skierowaniem do zobowiązanego upomnienia, którego koszt wynosi 16,00 zł;
  • wszczęciem postępowania egzekucyjnego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej;
  • naliczeniem kosztów postępowania egzekucyjnego.

                                                                                                                                                                                    Wójt Gminy Konopnica
                                                                                                                                                                                     /-/ Grzegorz Turalczyk 
     
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja w sprawie aktualizacji danych zawartych w deklaracji za odpady w przypadu zmiany liczby mieszkańców

21‑03‑2023 08:51:47

Konopnica, dnia  21.03.2023 r.

     INFORMACJA

 

       Urząd Gminy Konopnica informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z póź. zm.) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

       W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie  do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

W związku z powyższym wzywa się mieszkańców Gminy Konopnica, u których nastąpiła zmiana liczby  zamieszkałych osób do niezwłocznej korekty deklaracji na odpady komunalne.

Wójt Gminy Konopnica
/-/ Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Apel dotyczący utrzymania porządku i czystości na terenie posesji

21‑03‑2023 08:47:47

Konopnica, dnia 21.03.2023 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopnica !

          Jak co roku zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu. 
To od Nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.

          Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców.
W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów. Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania gleby.

          Aktem prawnym określającym zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku jest ustawa z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjęty przez Radę Gminy Konopnica „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Konopnica”.

       Uchwalony Regulamin szczegółowo określa zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym między innymi obowiązki:

- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z remontów i innych,

- posiadanie odpowiednich pojemników lub worków do gromadzenia odpadów i surowców wtórnych,

- właściwe utrzymanie zwierząt gospodarskich i domowych w tym psów mając na celu ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i otoczenia,

- przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, posiadania szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe,

- czyszczenie chodników,

- dbanie i czyszczenie rowów melioracyjnych i przydrożnych,

- właściwe korzystanie z dróg,

- prowadzenie prac polowych tak, aby nie niszczyć dróg i rowów przydrożnych.

    Jednocześnie zwracam się z prośbą o nie korzystanie z hydrantów do celów innych niż pożarowych oraz nie ingerowanie w urządzenia wodociągowe znajdujące się na sieci wodociągowej (zakręcanie, odkręcanie zasuw).

    Nasza gmina posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, dlatego zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie i realizację powyższych zaleceń i wspólne dbanie o teren, którego jesteśmy gospodarzami.

Pamiętajmy zatem, iż nasze otoczenie świadczy o nas.

Wójt Gminy Konopnica
                                                                                       / - /   Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
270KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Zdjęcie Kalendarzyk 2023.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja w sprawie wysokości ulgi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

30‑12‑2021 14:02:44

Konopnica, dnia 29.12.2021 r.


Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Konopnica Nr XXXI/201/21 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, informuję, że od 1 stycznia 2022 r. wysokość częściowego zwolnienia z opłaty wynosi 3,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.
Ulga dotyczy mieszkańców budynków jednorodzinnych.

Aby skorzystać z ulgi należy:

- posiadać kompostownik przydomowy i kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,
-  złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi (wzór dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopnica pod adresem https://www.konopnica.finn.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Konopnicy).

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Konopnica, przesłać pocztą lub
za pośrednictwem platformy E-PUAP. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 43/842-44-19 wew. 122 lub e-mail: fundusze.unijne@konopnica.pl


Wójt Gminy Konopnica
        /-/ Grzegorz Turalczyk

Brak dokumentów
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY STAWEK  ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

30‑12‑2021 13:57:11

Konopnica, dnia 29.12.2021 r.


Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/200/21 Rady Gminy Konopnica z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej informuję, że od dnia  01.01.2022 r. stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

- 33,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość;
- 66,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca.
Powyższa zmiana nie wymaga składania nowej „deklaracji śmieciowej”. 


Wójt Gminy Konopnica
(-)  Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie kalendarz 2022(2).jpg
Zdjęcie kalendarz 2022(1).jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Apel dotyczący utrzymania porządku i czystości na terenie posesji

22‑03‑2021 12:41:04

Konopnica, dnia 22.03.2021 r.          

Szanowni Mieszkańcy Gminy Konopnica !

Jak co roku zwracam się do Państwa z apelem dotyczącym utrzymania porządku i czystości na terenie Waszych posesji. Porządek i czystość w naszym otoczeniu służy nie tylko estetyce, ale również zdrowiu i dobremu samopoczuciu. To od Nas zależy czy zdrowe i przyjazne będzie otaczające nas środowisko.

          Utrzymanie porządku wymaga zaangażowania wszystkich Mieszkańców. W trosce o estetyczny wygląd naszych miejscowości i zdrowie mieszkańców nie wyrzucajmy śmieci do lasu, na brzegi rzek oraz do przydrożnych rowów. Rozkładające się odpady na dzikich wysypiskach są powodem zatruwania gleby.

          Aktem prawnym określającym zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku jest ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przyjęty przez Radę Gminy Konopnica „Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Konopnica”.

          Uchwalony Regulamin szczegółowo określa zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, w tym między innymi obowiązki:

- prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów z remontów i innych,
- posiadanie odpowiednich pojemników lub worków do gromadzenia odpadów i surowców wtórnych,
- właściwe utrzymanie zwierząt gospodarskich i domowych w tym psów mając na celu ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością dla ludzi i otoczenia,
- przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, posiadania szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe,
- czyszczenie chodników,
- dbanie i czyszczenie rowów melioracyjnych i przydrożnych,
- właściwe korzystanie z dróg,
- prowadzenie prac polowych tak, aby nie niszczyć dróg i rowów przydrożnych.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o nie korzystanie z hydrantów do celów innych niż pożarowych oraz nie ingerowanie w urządzenia wodociągowe znajdujące się na sieci wodociągowej (zakręcanie, odkręcanie zasuw).

Nasza gmina posiada duże walory przyrodniczo-krajobrazowe, dlatego zwracam się do Państwa z apelem o przestrzeganie i realizację powyższych zaleceń i wspólne dbanie o teren, którego jesteśmy gospodarzami.

Pamiętajmy zatem, iż nasze otoczenie świadczy o nas.

Wójt Gminy Konopnica
/ - /   Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja w sprawie ulgi dla właścicieli nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady

31‑12‑2020 11:52:23

Realizując obowiązki ustawowe, Gmina Konopnica uchwałą Rady Gminy Nr XXI/126/20 z dnia 9 listopada 2020 r. wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Od 1 stycznia 2021r. istnieje możliwość skorzystania z częściowego zwolnienia z opłaty w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku kompostowania bioodpadów w kompostowniku przydomowym.      

Ulga dotyczy mieszkańców budynków jednorodzinnych.

Aby skorzystać z ulgi należy:

- posiadać kompostownik przydomowy i kompostować w nim bioodpady stanowiące odpady komunalne,

-  złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem wyliczenia ulgi (wzór dostępny na stronie biuletynu informacji publicznej Gminy Konopnica pod adresem https://www.konopnica.finn.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Konopnicy).

Wypełnioną i podpisaną deklarację można złożyć bezpośrednio w Urzędzie Gminy Konopnica, przesłać pocztą lub za pośrednictwem platformy E-PUAP. Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie pod numerem 43/842-44-19 wew. 122 lub e-mail: fundusze.unijne@konopnica.pl

 

                                                                                                                                                                                         Wójt Gminy Konopnica

                                                                                                                                                                                         /-/ Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 36 Numer strony: 1  2  3  4  
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  19‑04‑2017 11:06:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  19‑04‑2017 11:06:02
Data ostatniej aktualizacji:
21‑03‑2023 09:05:18
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie