Gmina Konopnica


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – nazywanego dalej RODO”, informujemy, że:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z siedzibą w Urzędzie Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 43/8424419; adresu e-mail: urzad@konopnica.pl; skrytki ePUAP: /101703/skrytka.

W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem ochrony danych poprzez adres e-mail: ambrozik@iod.kepno.pl

 • Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Konopnica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
 • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Konopnica na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;
 • rekrutacji, rezerwacji wizyt na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia;
 • zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;
 • prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:

 • podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 • podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy    powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii ;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej ;
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy Konopnica. Przy czym podanie danych jest:

 • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy.

Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy.

Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

                        Wójt Gminy Konopnica

                         /-/ Grzegorz Turalczyk

        Administrator Danych Osobowych

 

Informacja w sprawie przyjęć skarg i wniosków

W sprawach skarg i wniosków przyjmują:

 1. Wójt Gminy Konopnica – w każdy poniedziałek od godz. 09:00 do 15:30 oraz od 15:30 do 16:30 po wcześniejszym ustaleniu spotkania;
 2. Przewodniczący Rady Gminy Konopnica – w drugi i czwarty czwartek miesiąca od godz. 12:00 do godz. 16:00 oraz po wcześniejszym ustaleniu terminu w Biurze Rady Gminy;
 3. Sekretarz Gminy – od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

INFORMACJA

Z dniem 1 stycznia 2016 roku następuje zmiana numerów bankowych GMINY KONOPNICA.

Obsługę rachunków będzie prowadził Nadwarciański Bank Spółdzielczy w Działoszynie, Filia w Konopnicy.

Na rachunek bankowy numer 42 9251 1019 0020 7539 2000 0020 należy dokonywać wpłat dotyczących między innymi:

 • Opłat za dzierżawę, czynsz i najem lokali,
 • Opłat za pobór wody i odprowadzanie ścieków,
 • Opłaty skarbowej,
 • Opłat za wieczyste użytkowanie gruntów i przekształcenie prawa wieczystego użytkowania,
 • Opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • Podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych od osób prawnych.

Dla przelewów dokonywanych z  zagranicy: SWIFT CODE: GBWCPLPP

 

UWAGA

Podatki od nieruchomości, rolny i leśny od osób fizycznych należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy, który zostanie wskazany w decyzji podatkowej ustalającej zobowiązanie podatkowe na rok 2016, która zostanie przesłana podatnikom w 2016 roku.

Informacje o numerach rachunków można uzyskać pod numerem telefonu 43 842 44 19 wew. 108

 

UWAGA

Opłatę za odpady komunalne należy wpłacać wyłącznie na indywidualny rachunek bankowy.

Informacje o numerach rachunków można uzyskać pod numerem telefonu 43 842 44 19 wew. 122

 

Wójt Gminy
/- / Grzegorz Turalczyk


 

Urząd Gminy Konopnica

adres

98-313 Konopnica, Rynek 15

telefon

(43) 842-44-19, (43) 842-44-98, (43) 842-44-90, (43) 842-44-91

fax (43) 842-43-15

e-mail

urzad@konopnica.pl

Adres skrytki Urzędu Gminy Konopnica na Platformie ePUAP:

 

/101703/skrytka

NIP 832-10-34-283
REGON 000538188
Kod terytorialny gminy

1017032

Interaktywne mapy gminy Konopnica

 

 

Informacja o przystąpieniu Gminy Konopnica do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

04‑11‑2022 13:40:10

Konopnica, dnia 04.11.2022 r.

 

Informacja o przystąpieniu Gminy Konopnica do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236)  Wójt Gminy Konopnica informuje, że Gmina Konopnica przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

      Wójt Gminy
(-) Grzegorz Turalczyk

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Konsultacje w sprawie programu współpracy Gminy Konopnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

06‑11‑2020 14:19:49
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

I N F O R M A C J A

29‑10‑2015 09:02:35
Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Konopnica czynny jest od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:


Poniedziałek od 7:30 do 15:30
Wtorek od 7:30 do 15:30
Środa od 7:30 do 15:30
Czwartek od 7:30 do 15:30
Piątek od 7:30 do 15:30

Wójt Gminy
/-/ Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
332KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zamiana czasu pracy Urzędu Gminy Konopnica

17‑08‑2015 09:17:54

W związku z panującymi wysokimi temperaturami Wójt Gminy Konopnica wprowadził zmianę czasu pracy Urzędu Gminy Konopmnica na okres od 10 sierpnia do odwołania. W tym okresie Urząd funkcjonować będzie w godzinach od 600 - 1400, kasa czynna będzie od 615 - 1200.

Wójt Gminy Konopnica

 / - / Grzegorz Turalczyk

 
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Mateusz Drab
email: iod@konopnica.pl
, w dniu:  11‑05‑2007 11:36:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  11‑05‑2007 11:36:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑05‑2023 10:03:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie