Urząd Gminy - Informacje, Komunikaty, Zawiadomienia

Dane teleadresowe Urzędu. Kompetencje, uprawnienia i zadania poszczególnych Referatów i Stanowisk. Podstawa prawna działania. Składy osobowe - dane kontaktowe (telefon, e-mail, adres).

Zgodnie z art. 33 Ustawy o samorządzie gminnym, Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia. Kierownikiem urzędu jest wójt. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

 

 

Zdjęcie ULOTKA POJEMNIKI.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja na temat realizacji Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w ramach Podprogramu 2019

07‑02‑2020 12:44:59

 

Znalezione obrazy dla zapytania: pomoc żywnościowa podprogram 2019

         

          Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopnicy  informuje,  że  po raz czwarty realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego  w ramach Podprogramu 2019. Żywność będzie wydawana w terminach:

środa 12 lutego 2020r. od godziny 8.15 do godziny 15.00 z przerwą od 11.30 – 12.10

oraz

czwartek 13 lutego 2020 r. od godziny 8.15 do godziny 12.30.                                  

Prosimy o odebranie  żywności w wyznaczonym terminie.

Miejsce wydawania żywności budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychłocicach.                                                   

 

                                                                                                                                                        Kierownik GOPS w Konopnicy
                                                                                                                                                          /-/ Katarzyna Gołębiowska

         

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca wymiany pojemników na odpady komunalne

04‑02‑2020 15:12:20

Spółka  ”EKO-REGION” Oddział Pajęczno uprzejmie prosi właścicieli nieruchomości o wystawienie przed posesje wszystkich pojemników na odpady w celu ich wymiany lub zmiany przeznaczenia.
Prosimy o pozostawienie tych pojemników po odbiorze przed posesją aż do czasu dokonania wyżej wymienionej pracy.

TERMIN I  06-02-2020 r.

Anielin, Głuchów, Kamyk, Konopnica (wszystkie ulice oprócz ul. Leśnej), Piaski, Sabinów, Strobin

TERMIN II  20-02-2020 r.

Bębnów, Konopnica ul. Leśna, Mała Wieś, Rychłocice, Szynkielów, Wrońsko

Uwaga: W przypadku braku numeru nieruchomości prosimy o jej oznakowanie.

Prosimy nie chować pojemników do czasu ich wymiany.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca odbioru harmonogramu opłat za wywóz odpadów komunalnych

22‑01‑2020 09:54:05

Uprzejmie informuję, że harmonogramy opłat za wywóz odpadów komunalnych wraz z odcinkami do zapłaty za 2020 r. dostępne są w pokoju Nr 22 w Urzędzie Gminy.

 

Wójt Gminy

(-) Grzegorz Turalczyk

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2020 roku

22‑01‑2020 09:48:56

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Aby otrzymać zwrot podatku należy złożyć odpowiedni wniosek w Urzędzie Gminy:

 • w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r.
  do 31 stycznia 2020 r.
  ,
 • w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r.
  do 31 lipca 2020 r.
  w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

WAŻNE!!!
We wniosku o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze hodowcy bydła i producenci mleka będą musieli podać średnią roczną liczbę bydła, którą posiadali w poprzednim roku. Przy składaniu wniosku trzeba będzie załączyć nie tylko faktury z zakupu oleju napędowego, ale także zaświadczenie
z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dostępny jest w tutejszym urzędzie a także na stronie internetowej.

Limit zwrotu podatku w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

 • 1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
 • 1-30 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

w sposób wskazany we wniosku.

                                                                                                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                                                                                                   /-/ Grzegorz Turalczyk
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński

10‑01‑2020 10:28:39

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej na terenie Powiatu Wieluńskiego zostały utworzone dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz jeden punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji.

Jeden punkt prowadzony jest przez Powiat Wieluński oraz dwa przez organizację pozarządową.

W punkcie prowadzonym przez Powiat udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz mediacja, natomiast w punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie i mediacja.

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej prowadzony przez Powiat Wieluński:

Wierzchlas – Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wierzchlesie

ul. Szkolna 48, 98-324 Wierzchlas

godz. przyjęć: 9:00-13:00

poniedziałek – radca prawny

 

Konopnica – Budynek Urzędu Gminy w Konopnicy

ul. Rynek 15, 98-313 Konopnica

godz. przyjęć: 9:00-13:00

wtorek – radca prawny


Pątnów  - Budynek Ośrodka Zdrowia w Pątnowie
 Pątnów 50a, 98-335 Pątnów

godz. przyjęć: 9:00-13:00

co druga środa – radca prawny

 co druga środa, czwartek – adwokat

 

Osjaków – Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Osjakowie

ul. Częstochowska 22, 98-320 Osjaków

godz. przyjęć: 9:00-13:00

piątek - adwokat

 

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i mediacji oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji prowadzony przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie SURSUM CORDA z siedzibą w Nowym Sączu:

 

Wieluń – Budynek II Liceum Ogólnokształcącego im. J. Korczaka w Wieluniu
 ul. Piłsudskiego 6, 98-300 Wieluń (wejście od ul. Szkolnej)

godz. przyjęć: 9:00-13:00

poniedziałek – piątek – radca prawny

 

Łyskornia – Budynek Gminnego Centrum Informacji w Łyskorni
Łyskornia 55, 98-350 Biała

godz. przyjęć: 15:00-19:00

poniedziałek - piątek – doradca obywatelski

 

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod numerem:  tel. (43) 843-79-44 lub poprzez e-mail: pswitalska@powiat.wielun.pl

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dni 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, a także poza punktem
albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 1. poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
 2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
 3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  3a)nieodpłatną mediację, lub
 4. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 1. działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcie w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji;
 2. porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego;
 3.  nieodpłatną mediację.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 1. poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 2. przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 3. przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej:
 4. przeprowadzenie mediacji;
 5. udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 1. sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 2. zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Uprawnieni mogą uzyskać informacje w sprawach dotyczących:

 • lokalu mieszkalnego, w tym min.: uzyskiwanie prawa do lokalu po krewnym, użytkowania, utraty, dysponowania, kupna lub uzyskania prawa własności,
 • przestępstw i wykroczeń, w tym m.in.: pokrzywdzonych, świadków, podejrzanych lub oskarżonych,
 • rodziny, w tym m.in.: majątku małżonków, dochodzenia alimentów, zawarcia lub ustania małżeństwa,
 • dziedziczenia, w tym m.in.: dziedziczenia ustawowego, testamentowego lub zachowku,
 • opieki i kształcenia, w tym m.in.: opieki nad dziećmi, edukacji lub studiów wyższych,
 • własności rzeczy ruchomych i nieruchomości z wyłączeniem dziedziczenia, w tym: nabycia, uregulowania lub dysponowania własnością,
 • świadczeń i zasiłków, w tym m.in.: z tytułu bezrobocia, pomocy społecznej, wypadku przy pracy, emerytur lub rent,
 • zadłużeń, w tym min.: mieszkaniowych, alimentacyjnych, podatkowych, z tytułu kredytów i pożyczek, odpowiedzialności poręczycieli lub odpowiedzialności za zadłużenie innych, wobec ZUZ, podatkowych, nienależnie pobranych świadczeń, kar finansowych, długów spadkowych, nadmiernych zadłużeń,
 • roszczeń i zobowiązań finansowych, w tym m.in.: z tytułu wyrządzonej szkody, odebranego majątku, odzyskiwania pożyczek, podatków,
 • zatrudnienia, w tym m.in: uprawnień związanych z zatrudnieniem, warunków pracy, wynagrodzeń i dodatków lub rozwiązywania umów o pracę, konfliktów w pracy,
 • zdrowia, w tym m.in: ubezpieczeń, opieki medycznej lub orzeczeń o niepełnosprawności, systemie wsparcia i opieki nad osobami niesamodzielnymi,
 • urzędów i sądów, w tym m.in: postępowania przed urzędem, organem, sądem lub problemami osób nie mających obywatelstwa polskiego.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dla mieszkańców Powiatu Wieluńskiego

W związku z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Starosta Wieluński zobowiązany jest do przygotowania listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, oraz jednostek prowadzących działalność pożytku publicznego działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów, świadczące w szczególności:

 • poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego,
  dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne,
 • nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Przedmiotowa lista sporządzona przez Starostę ma służyć do udzielania przez adwokata lub radcę prawnego osobie uprawnionej informacji o możliwości uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa
w przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości lub części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, a w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego. Powyższa lista podlega ciągłej aktualizacji, wobec czego, w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego, podmioty zobowiązane powinny poinformować Starostę Wieluńskiego o wprowadzonych zmianach  w celu aktualizacji listy.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja dotycząca rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas I na terenie gminy

10‑01‑2020 08:14:00

Wójt Gminy Konopnica informuje, że od dnia 20 stycznia 2020 r. do dnia 3 lutego 2020 r. będą trwać zapisy dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkołach oraz dzieci do klas I szkół podstawowych na terenie Gminy Konopnica. Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy szkół.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych z gminy Konopnica prowadzony przez firmę „EKO-REGION” sp. z o.o. w 2020 roku

07‑01‑2020 11:10:18

Kalendarz odbioru odpadów komunalnych z gminy Konopnica prowadzony przez firmę „EKO-REGION” sp. z o.o. w 2020 roku.

Miesiąc

Metale
i tworzywa sztuczne

 

Papier

Szkło

Bio

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

2

-

 

2

Luty

6

-

 

6

 6

Marzec

5

-

5

5

5

Kwiecień

2

-

 

2,16

 2,16

Maj

7

-

 

7,21

 7,21

Czerwiec

4

4

4

4,18

4,18

Lipiec

2

-

-

2,16

2,16

Sierpień

6

-

-

6,20

6,20

Wrzesień

3

-

3

3,17

3,17

Październik

1

-

-

1,15

1,15

Listopad

5

-

-

5

5

Grudzień

3

4

3

3

3

Dotyczy to wsi:

- Anielin,

- Głuchów,

- Kamyk,

-Konopnica (ul. Boh. Września, Jesionowa, Górka, Kasztanowa, Łysogórska, Młynarska, Nadwarciańska, Parkowa, Podlipie, Polna, Rynek, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Spółdzielcza, Stawowa,  Starowiejska,  Szkolna,  Zamczysko, Zielona, Wczasowa),

- Piaski,

- Sabinów,

- Strobin.

 

 

Miesiąc

Metale
i tworzywa sztuczne

 

Papier

Szkło

Bio

Zmieszane odpady komunalne

Styczeń

23

 

 

23

23

Luty

20

 

 

20

20

Marzec

19

 

20

19

19

Kwiecień

16

 

 

2,16

2,16

Maj

21

 

 

7,21

7,21

Czerwiec

18

4

19

4,18

4,18

Lipiec

16

 

 

2,16

2,16

Sierpień

20

 

 

6,20

6,20

Wrzesień

17

 

18

3,17

3,17

Październik

15

 

 

1,15

1,15

1,15Listopad

19

 

 

19

19

Grudzień

17

3

18

17

17

Dotyczy wsi:

- Bębnów

- Konopnica ulica Leśna,

- Mała Wieś,

- Rychłocice,

- Szynkielów,

- Wrońsko.

Odbiór odpadów odbywać się będzie w/w dniach od godz. 600 do 2000.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja na temat kalendarzy odbioru odpadów komunalnych

03‑01‑2020 14:57:23

INFORMACJA

 

Uprzejmie informuję, że kalendarze odbioru odpadów komunalnych w 2020 r. dostępne są w pokoju Nr 22 w Urzędzie Gminy Konopnica.

                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                           Wójt Gminy

                                                                                                                                                                                                 (-) Grzegorz Turalczyk

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Informacja na temat odbierania odpadów komunalnych

02‑01‑2020 07:47:16

Gmina Konopnica informuje, że pierwszy odbiór odpadów w 2020 roku odbędzie się w dniu 2 stycznia 2020 r. (czwartek). Dotyczy to wsi Anielin, Głuchów, Kamyk, Piaski, Sabinów, Strobin, Konopnica ( ulice Bohaterów Września, Jesionowa, Górka, Kasztanowa, Łysogórska, Młynarska, Nadwarciańska, Parkowa, Podlipie, Polna, Rynek, Rzeczna, Słoneczna, Sosnowa, Spółdzielcza, Stawowa, Starowiejska, Szkolna, Zamczysko, Zielona, Wczasowa).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 247 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 25
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  24‑08‑2007 14:46:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  01‑01‑1970 01:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2020 10:37:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive