Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Konopnica


Obwieszczenie Wójta Gminy Konopnica

04‑05‑2017 16:25:49

     Konopnica, 2017–04-24          

OBWIESZCZENIE
 

o   wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko

 

            Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/40/15 Rady Gminy Konopnica z dnia 13.07.2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica w części obejmującej grunty wsi Strobin i Kolonia Strobin

z a w i a d a m i a m   o wyłożeniu do publicznego wglądu

Projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Konopnica w części obejmującej grunty wsi Strobin i Kolonia Strobin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 do 25 maja 2017 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica, pok. Nr 21  w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  25 maja 2017 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Konopnicy, o godz. 1000.

Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Konopnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 czerwca 2017 r.  Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zmianami ) zawiadamiam, że  w tym samym terminie i w tym samym miejscu zostanie wyłożona do publicznego wglądu prognoza oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu miejscowego, o którym wyżej mowa.

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica, ul. Rynek 15, pok. 21, mogą też składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy w terminie do dnia 08 czerwca  2017 r.

Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Konopnica albo w formie elektronicznej na adres: urzad@konopnica.pl

W temacie wniosku należy wpisać „Prognoza do planu miejscowego dla obszaru części wsi Strobin i Kolonia Strobin”.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Konopnica.

W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

   

                                                                                                                                                                                                     Wójt Gminy
                                                                                                                                                                                          /-/ Grzegorz Turalczyk 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
13KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  13‑04‑2015 11:16:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Andrzej Gałek
email: informatyk@konopnica.pl tel.:(43) 842 44 19 fax: (43) 842-43-15
, w dniu:  13‑04‑2015 11:16:00
Data ostatniej aktualizacji:
04‑05‑2017 16:26:48
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie